Royal News

‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯทรงเปิดแพรคลุมป้าย’เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต’

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯ ทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ณ วัดถ้ำกลองเพล จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อเวลา 17.58 น.วันนี้ (24 พ.ค.)  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดแพรคลุมป้าย “เจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต” และทรงประกอบพิธีสมโภช “พิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย” ณ วัดถ้ำกลองเพล อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

S 4530739

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดถ้ำกลองเพล นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ จากนั้น เสด็จเข้าพลับพลาพิธี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธนวราชบพิตร ทรงกราบ ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล เสร็จแล้ว

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธี ทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ทรงพระดำเนินไปยังเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ทรงวางผอบอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ไว้ยังที่ประดิษฐานภายในเจดีย์ฯ ทรงรับผ้าไตร จำนวน 1 ไตร จาก หม่อมหลวงสราลี กิติยากร ประธานกรรมการฝ่ายจัดงานฯ แล้วทรงทอดผ้าไตรที่หน้าอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต แล้วทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต

S 4530738

เสร็จแล้ว ทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต อัฐบริขาร และแม่พิมพ์เหรียญที่ระลึกหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต ที่จัดแสดงภายในเจดีย์ฯ เสร็จแล้ว เสด็จออกจากเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง

ต่อมาเสด็จเข้าพลับพลาพิธี ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมถวายพระสงฆ์ ทรงหลั่งทักษิโณทก พระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรก นายประยูร อรัญรุท นายอำเภอเมืองหนองบัวลำภู กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกตามลำดับ

จากนั้น ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยลงบนแผ่นศิลา สำหรับเชิญไปประดิษฐานภายในเจดีย์อัฐบริขารเขมาภิรโต จากนั้น เสด็จฯ ไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ทรงลาพระสงฆ์ ในโอกาสนี้ พระราชภาวนาวชิรากร (อินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก) รักษาการเจ้าอาวาส วัดถ้ำกลองเพล ถวายของที่ระลึก แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย

S 4530743

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง กุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จขึ้นกุฏิหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สักการะรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงกราบราบ

ทอดพระเนตรรูปหล่อหลวงปู่ขาว อนาลโย และภาพถ่ายภายในกุฏิ ซึ่งเป็นสถานที่จำพรรษาของหลวงปู่ขาว อนาลโย ตั้งแต่ก่อตั้งวัดถ้ำกลองเพล เมื่อพุทธศักราช 2501 มีลักษณะเป็นเรือนไทยสองชั้น ใต้ถุนสูง แวดล้อมด้วยต้นไม้ให้ความร่มรื่นและความสงบ อีกทั้งยังเป็นสถานที่หลวงปู่ขาว อนาลโย ละสังขารมรณภาพด้วยอาการอันสงบ ณ กุฏิหลังนี้ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2526

S 4530741

จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง ทรงประกอบพิธีสรงอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะอัฐิธาตุหลวงปู่ขาว อนาลโย ทรงกราบ ทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธยลงบนแผ่นศิลา สำหรับเชิญไปประดิษฐานภายในพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย

จากนั้น ทอดพระเนตรประวัติ ภาพถ่ายในอิริยาบถต่างๆ และเครื่องอัฐบริขารของหลวงปู่ขาว อนาลโย ที่ใช้ระหว่างการออกจาริกปลีกวิเวกธุดงค์ไปยังสถานที่ต่าง ๆ แล้วเสด็จออกจากพิพิธภัณฑ์อัฐบริขารหลวงปู่ขาว อนาลโย ไปทรงปลูกต้นพะยูง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดหนองบัวลำภู ไว้เป็นที่ระลึก

S 4530742

เสร็จแล้ว ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงโบกพระหัตถ์ และแย้มพระสรวล ราษฎรที่เฝ้าฯ ต่างปลื้มปีติที่ได้ชื่นชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด

เมื่อสมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหาร กองบิน 23 จังหวัดอุดรธานี เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร

S 4530740

อ่านข่าวเพิ่มเติม