Royal News

‘ในหลวง-พระราชินี’ เสด็จฯ บวงสรวง ‘พระหลักเมือง’ เนื่องในโอกาส ‘กรุงรัตนโกสินทร์’ ครบ 240 ปี

“ในหลวง-พระราชินี” เสด็จฯ บวงสรวงพระหลักเมือง เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 240 ปี ณ ศาลหลักเมือง

วันนี้ (10 พ.ค.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง เนื่องในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 240 ปี ณ ศาลหลักเมือง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จเข้าหอพระพุทธรูป ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่ง บูชาพระพุทธรูปประจำหอพระ ทรงกราบ

S 4448396

จากนั้นเสด็จฯ เข้าศาลเทพารักษ์ ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สักการะพระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าหอกลอง และเจ้าเจตคุปต์ ทรงกราบ แล้วเสด็จฯ เข้าศาลหลักเมือง ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะพระหลักเมือง ทรงกราบ

ต่อจากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังมณฑลพิธีบวงสรวงพระหลักเมือง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน และธูป ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย แล้วทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงจุดธูปหางปักที่เครื่องบวงสรวงสังเวย และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย

โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ พนักงานภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมแตร ดุริยางค์ เสร็จแล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ อ่านประกาศบวงสรวงพระหลักเมือง

S 4448389

จากนั้น เสด็จพระราชดำเนินไปยังโต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงโปรยดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงสังเวย ทรงกราบ แล้วเสด็จฯ เข้าศาลหลักเมือง ทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทอง และทรงผูกผ้าสีชมพูที่เสาพระหลักเมือง รัชกาลที่ 1 เสร็จแล้วทรงพระสุหร่าย ทรงเจิม ทรงปิดทอง และทรงผูกผ้าสีชมพูที่เสาพระหลักเมือง รัชกาลที่ 4 ทรงกราบ สมควรแก่เวลา จึงประทับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินกลับ

ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร สร้างขึ้นเมื่อปี 2325 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระราชพิธียกเสาหลักเมือง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2325 เป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์ มีไม้แก่นจันทน์ประกับนอก ยอดเสาเป็นรูปบัวตูม ณ ชัยภูมิใจกลางพระนครใหม่ พระราชทานนามว่า “กรุงรัตนโกสินทร์อินท์อโยธยา” หรือเรียกกันต่อมาว่า “กรุงเทพมหานคร” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างศาลประดิษฐานรูปเทพารักษ์สำคัญ คือ ศาลพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระกาฬไชยศรี ศาลเจ้าเจตคุปต์ และศาลเจ้าหอกลอง

S 4448405

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผูกดวงพระชะตาพระนครขึ้นใหม่ และเชิญแผ่นทองคำจารึกดวงพระชะตาบรรจุที่ยอดเสาหลักเมือง และประกอบพิธีบวงสรวงเสาพระหลักเมืองต้นใหม่ เป็นเสาไม้สักเป็นแกนอยู่ภายในประกับด้วยไม้ชัยพฤกษ์ ยอดเสาเป็นยอดเม็ดทรงมัณฑ์

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการปรับปรุงพระนครครั้งใหญ่ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญเทพารักษ์ทั้ง 5 ศาล มาประดิษฐานรวมกันไว้ในศาลหลักเมือง

S 4448399

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสังเวยสมโภชพระหลักเมือง เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2513 โดยกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2518 เนื่องจากเป็นโบราณสถานที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทย

ในโอกาสงานสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี เมื่อปี 2525 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีสมโภชศาลหลักเมือง และทรงบำเพ็ญพระราชกุศลบวงสรวงเทพารักษ์ ณ ศาลหลักเมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พระนครตามโบราณราชประเพณี และเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีสมโภชหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2525

S 4448400

ต่อมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์การดำเนินการปรับปรุงศาลหลักเมืองทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการบูรณะปรับปรุงศาลหลักเมือง พร้อมทั้งพระราชทานคำแนะนำด้วยความใส่พระราชหฤทัย

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2528 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญเทพารักษ์ขึ้นประดิษฐาน ณ ศาลเทพารักษ์ บริเวณศาลหลักเมือง ต่อมาเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2529 ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงยกนภศูลขึ้นประดิษฐาน ณ ยอดปรางค์ของอาคารศาลหลักเมือง

S 4448407

ทั้งนี้ เมื่อการบูรณปฏิสังขรณ์แล้วเสร็จ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีสมโภชพระหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2529

อนึ่ง ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายราชสักการะศาลหลักเมือง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ตามโบราณราชประเพณี

S 4448397

ในโอกาสกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 240 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบวงสรวงพระหลักเมือง ณ ศาลหลักเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยประสบความสุขความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาถาวรสืบไป

This slideshow requires JavaScript.

อ่านข่าวเพิ่มเติม