Royal News

‘สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนฯ’ พระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประธานกรรมการมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เสด็จออก ณ ตำหนักทิพย์พิมาน อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา พระราชทานพระวโรกาสให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ นำ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่10 เข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องช่วยหายใจ ประสิทธิภาพสูง เพิ่มอีก 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 หลังจากที่พระราชทานให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ไปแล้ว จำนวน 4 เครื่อง เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2564

S 88227921 e1626961026945

ด้วยทรงมีความห่วงใยเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความสำคัญ และมีความจำเป็นต่อชีวิตของผู้ป่วยทึ่มีจำนวนไม่เพียงพอต่อการให้บริการแก่ผู้ป่วยในยามคับขัน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทวีความรุนแรงและขยายเป็นวงกว้าง ทำให้มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วปัจจุบัน โดยทรงมีพระวินิจฉัยคัดเลือกเครื่องช่วยหายใจที่มีความทันสมัย มีศักยภาพ และประสิทธิภาพสูง

S 8822791 e1626961068358

ในการนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ถวายรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตสุขภาพที่ 10 โดย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 20 กรกฎาคม 2564 ณ เวลา 16 นาฬิกา มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 6,102 ราย ผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 2,861 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.89 เสียชีวิต สะสม 34 ราย สำหรับแนวโน้มการระบาดในพื้นที่มีจำนวนสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทางเขตมีมาตรการดำเนินการเชิงรุก และการเฝ้าระวังเชิงรุก รวมถึงการจัดเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังอาการผู้ป่วยคอยเตียงในทุกหมู่บ้าน ตลอดจนการประยุกต์สถานที่กักกันที่คุ้นเคยในชนบท หรือที่เรียกว่า “เถียงนาโมเดล”

S 8822790 e1626961087548

โอกาสนี้ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานพระดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครต่างๆ ที่มีส่วนในการช่วยดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ความว่า “…ขอให้กำลังใจ หมอพยาบาล อาสาสมัครต่างๆ ที่ช่วยในเรื่องโควิดนี้ ขอให้มีกำลังใจ…หนู และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พวกเราจะไม่ทิ้งประชาชน”

S 8822794

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight