ดูหนังออนไลน์
Royal News

โปรดเกล้าฯ องคมนตรีเชิญ ‘สัญญาบัตร-พัดยศ-ผ้าไตร’ ถวายพระสงฆ์ โปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ วัดบวรฯ


“ในหลวง” โปรดเกล้าฯให้องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตร ไปถวายแด่พระสงฆ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร 

วันนี้ (29 มิ.ย.) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี เชิญสัญญาบัตร พัดยศ และผ้าไตรไปถวายแด่ พระสงฆ์ ที่ทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเลื่อนสมณศักดิ์ ดังนี้

พระธรรมวิสุทธาจารย์ ปริยัติวิธานโกศล วิมลธรรมปยุต วิสุทธศาสนกิจจาทร ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

507720

มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดวิสุทธิวรวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 และพระครูใบฎีกา 1

พระธรรมวชิรญาณ ปฏิภาณธรรมสาธก วิปัสสนาวิธานดิลก ตรีปิฎกวราลงกรณ์ ยติคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 รูป คือ พระครูปลัดญาณวรวัฒน์ 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 และพระครูใบฎีกา 1

พระเทพวชิรมุนี ศรีศาสนกิจธำรง วิสุทธิวงศบัณฑิต ยติคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี พระราชาคณะชั้นเทพ สถิต ณ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร

มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 รูป คือ พระครูปลัด 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูสังฆรักษ์ 1 พระครูสมุห์ 1 และพระครูใบฎีกา 1

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระราชาคณะ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2564

583962

507712

507716

507721

อ่านข่าวเพิ่มเติม