ดูหนังออนไลน์
Royal News

โปรดเกล้าฯ พระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 10 รูป

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตร ตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 10 รูป

วันนี้ (6 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ พระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ ความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ 10 รูป ดังนี้

  • พระเทพปริยัติวิมล เป็น พระธรรมวิสุทธาจารย์ พระราชาคณะชั้นธรรม วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
  • พระเทพสังวรญาณ เป็น พระธรรมวชิรญาณ พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
  • พระเทพวิสุทธิมุนี เป็น พระธรรมวชิรมุนี พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
  • พระราชพุทธิมุนี เป็น พระเทพวชิรมุนี พระราชาคณะชั้นเทพ วัดบวรนิเวศ ราชวรวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
  • พระราชวชิรากร เป็น พระเทพวชิรากร พระราชาคณะชั้นเทพ วัดมหาธาตุวชิรมงคล กระบี่
  • พระพิพัฒน์สังวรคุณ เป็น พระราชสิทธิวิมล พระราชาคณะชั้นราช วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง กรุงเทพมหานคร
  • พระครูอุดมรังษี เป็น พระราชมงคลวัชโรดม พระราชาคณะชั้นราช วัดโพธิ์ชัย นครพนม
  • พระครูสุวิมลภาวนาคุณ เป็น พระราชภาวนาวชิรคุณ พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดเขาตาเงาะอุดมพร ชัยภูมิ
  • พระปลัดสุวรรณ สุวิชาโน เป็น พระราชมงคลวุฒาจารย์ พระราชาคณะชั้นราช วัดดอนไก่ดี สมุทรสาคร
  • พระอธิการสุทัศน์ โกสโล เป็น พระราชภาวนาวัชราจารย์ พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ วัดกระโจมทอง นนทบุรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2564

ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน พุทธศักราช 2564 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

อ่านข่าวเพิ่มเติม