ดูหนังออนไลน์
Royal News

29 เมษายน วันคล้ายวันประสูติ ‘เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ’

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ 29 เมษายน. 2548 เวลา 18.35 น. ณ โรงพยาบาลศิริราช เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ถือเป็นรัชทายาทโดยสันนิษฐานตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พุทธศักราช 2467

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมี บรมนาถบพิตร มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า “พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ” เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2548 และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ทองคำ

พระนามของพระองค์นั้น แปลได้ว่า “ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง” และโปรดเกล้าฯ ให้เขียนพระนามเป็นภาษาอังกฤษ ว่า His Royal Highness Prince Dipangkorn Rasmijot

เมื่อทรงมีพระชนมายุครบ 1 เดือน ได้มีพระราชพิธีสมโภชเดือนและขึ้นพระอู่ตามพระราชประเพณี ในพระที่นั่งอนันตสมาคม

เมื่อทรงเจริญพระชันษาครบ 1 ปี กรมธนารักษ์จัดทำเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ชนิดราคา 50 บาท ลวดลายด้านหน้ากลางเหรียญมีพระรูป ผินพระพักตร์ทางเบื้องซ้าย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวามีข้อความว่า “พระองค์เจ้า” ด้านซ้ายมีข้อความว่า “ทีปังกรรัศมีโชติ”

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ทรงเข้ารับการศึกษาที่โรงเรียนจิตรลดา และได้เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ ก่อนที่จะเสด็จไปศึกษาต่อที่เยอรมนี จนถึงปัจจุบัน

แม้จะทรงพระเยาว์ และศึกษาอยู่ในต่างประเทศ แต สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ ก็ยังทรงพระราชกรณียกิจ หลายอย่าง ทรงมีความมุ่งมั่น ที่จะสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ โดยได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ขึ้น เพื่อพัฒนาสภาพ แวดล้อม และความเป็นอยู่ในชุมชนต่างๆ ให้มีสภาพดีขึ้น

ทรงได้รับการปลูกฝังเรื่องจิตอาสาและการทำความดีอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยขณะที่ประทับศึกษาอยู่ที่เยอรมนี ทรงตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่ และทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่วัดป่ามุตโตทัย ทรงสนทนาธรรม ทำความสะอาดลานวัด เช็ดฐานพระพุทธรูปภายในวัด และทรงล้างจานด้วยพระองค์เอง พร้อมตรัสว่า “ถ้ากลับเมืองไทยจะไปทำที่เมืองไทย”

พระองค์ยังเป็นองค์ประธานอุปถัมภ์ของ สโมสรผู้รักสวนสัตว์แห่งประเทศไทย อีกด้วย

นอกจากการเป็นจิตอาสาพระจริยาวัตรที่งดงาม ที่คนไทยมักจะเห็นบ่อยครั้ง พระองค์มักจะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศล และทรงสนทนาธรรมอยู่เป็นนิจ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธาน “ธรรมราชินี” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขณะทรงศึกษาอยู่เยอรมนี ก็จะเสด็จไปสนทนาธรรม ณ วัดป่ามุตโตทัย และเมื่อเสด็จกลับยังประเทศไทย พระองค์ได้เสด็จฯ ไปสนทนาธรรมกับเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

สิ่งอันเนื่องด้วยพระนาม

การศึกษา

 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์) ในพระราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดประดู่) ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสงคราม
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี
 • โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดสมุทรสาคร
 • หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 • หอประชุมทีปังกรรัศมีโชต มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 • หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 • อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 • อาคารทีปังกรวิทยกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 • อาคารวชิรารัศมิ์ทีปังกร โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์
 • ห้องสมุดทีปังกรรัศมีโชติ

การแพทย์ และการสาธารณสุข

 • อาคารทีปังกรรัศมีโชติ วชิรพยาบาล
 • อาคารสถานรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กปฐมวัย “ทีปังกรการุณยมิตร” สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี
 • อาคารทีปังกรการุณยมิตร โรงพยาบาลสาขา ศูนย์อนามัยที่ 1 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
 • ศูนย์พัฒนาเด็กทีปังกรรัศมีโชติ กรุงเทพมหานคร
 • ศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทีปังกร การุณยมิตรเทศบาลตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา
 • ศูนย์ทีปังกรพัฒนาพิพัฒน์ (ทวีวัฒนา) มูลนิธิเด็ก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ศาสนสถาน

 • อาคารปฏิบัติธรรมทีปังกรรัศมีโชติ วัดบางไผ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

พรรณไม้

 • เฟินรัศมีโชติ ชื่อวิทยาศาสตร์: Blechnum x rasmijoti ‘The Royal Project’ ใน วงศ์: Blechnaceae

อื่น ๆ

 • อุทยานการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมและวิทยาศาสตร์ ทีปังกรรัศมีโชติ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

อ่านข่าวเพิ่มเติม