Politics

อยู่ที่ไหนก็รับได้! ประกันสังคม แจ้งจ่ายประโยชน์ทดแทนผ่าน Promptpay

ประกันสังคม เพิ่มสะดวกขึ้น อยู่ที่ไหนก็รับได้ จ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมผ่าน Promptpay ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนใน 5 กรณี   

สำนักงานประกันสังคม  แจ้งการจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมผ่าน Promptpay ด้วย หมายเลขบัตรประชาชน สะดวกขึ้น อยู่ที่ไหนก็รับได้
โดยจ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 5 กรณี
(ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565)
1. กรณีเจ็บป่วย
2. กรณีคลอดบุตร
3. กรณีทุพพลภาพ
4. กรณีตาย
5. กรณีว่างงาน
จ่ายประโยชน์ทดแทน
จ่ายประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม 2 กรณี
– กรณีสงเคราะห์บุตร (เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2563)
– กรณีชราภาพ (เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ยื่นเอกสารขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง/จังหวัด/สาขา
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
จ่ายประโยชน์ทดแทน
ก่อนหน้านี้ นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่าสำนักงานประกันสังคม ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการจ่ายเงินประโยชน์ทดแทนกองทุน ประกันสังคม กรณีเจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ ตาย และว่างงาน ผ่าน พร้อมเพย์ ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกันตนผู้มีสิทธิ เข้าถึงบริการรับเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก รวดเร็ว

โดยผู้ประกันตน ไม่ต้องยื่นสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากธนาคารกับ ประกันสังคม ในการขอรับประโยชน์ทดแทนดังกล่าว ผู้ประกันตนสามารถลงทะเบียน พร้อมเพย์ ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับธนาคารที่ผู้ประกันตนเปิดบัญชีไว้ได้ทุกธนาคาร สำนักงานประกันสังคม ได้เริ่มให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทน มาตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2565

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight