Politics

‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง ป.ป.ช. เอาผิดจริยธรรมร้ายแรง 375 ส.ส.-ส.ว. โดดประชุม ทำสภาล่ม

“ศรีสุวรรณ” บุกร้อง ป.ป.ช. ไต่สวน วินิจฉัยเอาผิด ส.ส. และ ส.ว. ที่ไม่ยอมเข้าร่วมประชุมสภา ส่งผลสภาล่มเมื่อวันที่ 15 ส.ค.ที่ผ่านมา ลั่นทำงานไม่คุ้มภาษีประชาชน

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ได้เดินทางมายื่นคำร้องให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนและวินิจฉัยเอาผิดสมาชิกรัฐสภา (ส.ส. และ ส.ว.) จำนวน 357 คน ที่ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในการเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณากฎหมาย

สภาล่ม

ทั้งนี้เนื่องจากการไม่เข้าร่วมประชุมสภา หรือไม่แสดงตนในที่ประชุม เป็นเหตุให้รัฐสภา ต้องปิดการประชุมไปเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา ถือได้ว่า ทำงานไม่คุ้มกับภาษีประชาชนที่เสียให้ในแต่ละเดือน

สำหรับการประชุมรัฐสภาเมื่อ 15 ส.ค.65 ต้องล่มไป อันเนื่องมาจากมี ส.ส.เข้าร่วมประชุมไม่ครบในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ฉบับที่ ..) พ.ศ… ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วใน ม.24/1

ในที่สุดแล้ว ที่ประชุมรัฐสภาก็ไม่สามารถลงมติในร่างกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.มาตราดังกล่าวได้ เพราะสมาชิกไม่ครบองค์ประชุม สภาล่มอีกครั้ง ด้วยจำนวน 349 คน จากจำนวนกึ่งหนึ่ง 364 คน จึงทำให้ไม่ครบองค์ประชุม และประธานรัฐสภาจึงได้ปิดประชุมในเวลา 10.29 น.ในที่สุด

การที่ ส.ส. และ ส.ว.จำนวน 375 คนไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ในการตรากฎหมาย โดยไม่มีเหตุอันควร ก็ต้องย่อมถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ หรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 และตามที่พรป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 2561 บัญญัติ

ศรี

นอกจากนี้ ยังถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 อย่างร้ายแรง ประกอบข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ 2563 และหรือข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ 2563 ตามที่รัฐธรรมนูญ ม.128 และ ม.219 วรรคสอง บัญญัติไว้ด้วย

นอกจากนั้น ส.ส.และ ส.ว.ยังมีเงินเดือนมากถึง 71,230 บาท และยังมีเงินเพิ่ม 42,330 บาท รวมต่อเดือนถึง 113,560 บาท หรือเฉลี่ยวันละ 3,785 บาทต่อวัน ดังนั้นการที่ ส.ส.และส.ว.ไม่ร่วมประชุมสภาหรือกระทำการอย่างใด ๆ เป็นเหตุให้สภาฯ ไม่สามารถประชุมต่อไปได้เพียง 1 วัน ทำให้รัฐต้องเสียเงินงบประมาณแผ่นดินที่เป็นเงินภาษีของประชาชนไปเป็นจำนวนไม่น้อย

การที่ ส.ส. และ ส.ว.ไม่ปฏิบัติหน้าที่เพียงวันเดียว จึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย แต่หมายถึงการที่ทำให้รัฐเสียหาย อันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับจริยธรรมอย่างร้ายแรง สมาคมฯจึงต้องนำความมาร้องต่อ ป.ป.ช.เพื่อไต่สวนเอาผิด 375 ส.ส.และ ส.ว.ตามรัฐธรรมนูญ ม.235(1)

อ่านข่าวเพิ่มเติม