Politics

‘ชัชชาติ’ ออกประกาศ ‘งดรับของขวัญ-ของกำนัล-เลี้ยงอาหาร’ ให้ข้าราชการปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ชัชชาติ ออกประกาศ ‘งดรับของขวัญ-ของกำนัล-เลี้ยงอาหาร’ ให้ข้าราชการปฏิบัติโดยเคร่งครัด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร (กทม.) ได้ลงนามประกาศกทม. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือ No Gift policy ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2565 โดยสาระสำคัญมีดังนี้

งดรับของขวัญ

  1. ข้าราชการและบุคลากรของกทม. งดรับของขวัญของกำนัลตลอดจนการรับเลี้ยงอาหารจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับกทม
  2. ข้าราชการและบุคลากรของกทม. งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อกับกทม
  3. ข้าราชการและบุคลากรของกทม. ต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้มาซึ่งของขวัญและของกำนัลทุกชนิด หรือผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
  1. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆตามประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ
  2. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกำกับดูแลเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้ประพฤติดีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเคร่งครัด พร้อมยืนหยัดการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
  3. ข้าราชการและบุคลากรกทม. มีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

งดรับของขวัญ

ทั้งนี้ นายขจิต ชัชวาณิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร (กทม.) มีหนังสือเวียนถึงรองปลัดกทม. ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. หัวหน้าผู้ตรวจราชการกทม. ผู้ช่วยปลัดกทม. เลขานุการสภากทม. เลขานุการผู้ว่ากทม. ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกทม. ลงวันที่ 10 ส.ค. 2565 โดยกล่าวถึง ประกาศกทม. เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift policy ดังกล่าว และแจ้งให้ข้าราชการและบุคลากรกทม.ในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ

งดรับของขวัญ

อ่านข่าวเพิ่มเติม