Politics

เลือกตั้งปีหน้าการเมือง‘เหมือนเดิม’

หลังจากที่ประเทศไทยว่างเว้นการเลือกตั้งมานานกว่า 4 ปี และมีกระแสข่าวว่าการเลือกตั้งจะมีขึ้นใน ปี 2562 ส่งผลให้พรรคการเมืองต่างๆ เตรียมตัวที่จะสู้ศึกในการชิงเก้าอี้ ส.ส. อีกครั้ง

ขณะที่ประชาชนเองก็ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเมืองมากขึ้นเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้งทั่วประเทศ จำนวน 1,168 คน ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2561 สรุปผลได้ ดังนี้

เมื่อเปรียบเทียบการพิจารณาตัดสินใจเลือกผู้สมัคร ส.ส. ระหว่างการเลือกตั้งที่ผ่านมา กับ การเลือกตั้งที่คาดว่าจะมีขึ้นในต้นปีหน้า

สวนดุสิตโพล เลือกตั้งปี2562

การตัดสินใจเลือกของประชาชน กรณี “พรรคการเมือง” และ “ตัวผู้สมัคร ส.ส.” เป็นอย่างไร

กรณี “พรรคการเมือง”

1.การพิจารณาที่เปลี่ยนไปจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา 58.60% คือ มีพรรคการเมืองหลากหลาย มีตัวเลือกให้พิจารณามากขึ้น มีพรรคใหม่ ๆ มีความตั้งใจอยากจะไปเลือกตั้ง ฯลฯ

2.พิจารณาเหมือนเดิม 41.40% เพราะ เลือกตามความชอบ เลือกตามคนในครอบครัว มีพรรคใหญ่ไม่กี่พรรค คงไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิม ฯลฯ

กรณี “ตัวผู้สมัคร ส.ส.”

1.พิจารณาที่เปลี่ยนไปจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านๆ มา 55.04% คือ มีตัวเลือกใหม่ มี ส.ส. ที่เป็นคนรุ่นใหม่ คนหน้าใหม่ จะพิจารณาจากความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์ชัดเจน อยากเห็นบ้านเมืองเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

2.พิจารณาเหมือนเดิม 44.96% เพราะ ผู้สมัครเป็นคนกลุ่มเดิม พิจารณาจากคนในพื้นที่ คนที่ชอบ เป็นที่รู้จัก มีคุณสมบัติเหมาะสม ฯลฯ

การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นใน ปี 2562 ประชาชนคิดว่าจะทำให้สภาพการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใด

1.เหมือนเดิม 45.03% เพราะ ได้พรรคเดิมๆ เข้ามาทางาน เป็นการเมืองแบบเก่า แบ่งฝ่ายกันเหมือนเดิม ทาเพื่อตนเองและพวกพ้องฯลฯ

2.ดีขึ้น 42.93% เพราะ บ้านเมืองจะได้เป็นประชาธิปไตย ได้รับการยอมรับจากต่างชาติ ประชาชนได้มีสิทธิมีเสียง มีนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้ง ฯลฯ

3.แย่ลง 12.04% เพราะ เกิดความขัดแย้ง มีคนที่ได้ประโยชน์และเสียประโยชน์ อาจมีการชุมนุมเคลื่อนไหว บ้านเมืองไม่สงบ ฯลฯ

สวนดุสิตโพล เลือกตั้งปี2562

สิ่งที่ประชาชนอยากบอก “นักการเมืองไทย” ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งในปีหน้า คือ

1.เป็นคนดี มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ ไม่คดโกง 54.85%

2.เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ ทาให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 42.83%

3.มีวิสัยทัศน์ แนวคิดทันสมัย พัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 17.93%

4.เป็นนักการเมืองที่เป็นแบบอย่างที่ดี ยกระดับการเมืองไทยให้มีคุณภาพ 14.98%

5.ขอให้แข่งขันด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ไม่โจมตีกันไปมา 10.76%

สวนดุสิตโพล เลือกตั้งปี2562

 

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight