Politics

นายกฯ เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ Haneda Innovation City พร้อมต่อยอดพัฒนาพื้นที่ EEC ของไทย

นายกฯ เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ Haneda Innovation City แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ พร้อมต่อยอดพัฒนาพื้นที่ EEC ของไทย

วันนี้ (27 พ.ค. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหม และคณะ ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ Haneda Innovation (HI) City เขตโอตะ กรุงโตเกียว หนึ่งในโครงการเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ตามนโยบายยุทธศาสตร์แห่งชาติเขตเศรษฐกิจพิเศษ (The National Strategic Special Zones) ของญี่ปุ่น ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ที่เขตโอตะ กรุงโตเกียว

เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ

ในโอกาสนี้ นาย Amano Hiromasa ประธานและ CEO บริษัท Hajima Corporation ได้กล่าวขอบคุณที่นายกรัฐมนตรีและคณะให้เกียรติมาเยี่ยมชม โดยเชื่อมั่นว่าบริษัทฯ จะสามารถพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ให้เติบโต และ นาย Matsubara Tadayoshi นายกเทศมนตรีเขตโอตะ ได้ฝากข้อความวิดีโอถึงนายกรัฐมนตรี เขตโอตะมีศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอนาคต หวังว่าจะได้แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนต่อไป

เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ

เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ นำมาต่อยอด โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ การศึกษาดูงาน โดยโครงการ HI City มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม สำหรับการลงทุนในญี่ปุ่น ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน รวมถึงเป็นแหล่งรวบรวมศูนย์วิจัยและทดลองเทคโนโลยีล้ำสมัยด้านการเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) เทคโนโลยีหุ่นยนต์อัจฉริยะ (Smart Robotics) เทคโนโลยีทางการแพทย์ สถานีไฮโดรเจน

นอกจากนี้ HI City ยังเป็แหล่งรวมร้านค้า โรงแรม สำนักงาน ศูนย์จัดการประชุมและการแสดงที่ผสมผสานศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นไว้อย่างลงตัว เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมเข้าถึงทั้งเทคโนโลยีและวัฒนธรรม

เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ

นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า การศึกษาดูงานในครั้งนี้ จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และแนวปฏิบัติที่ดีด้านเมืองอัจฉริยะของญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์และสามารถนำมาต่อยอด พัฒนาโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ของไทย ซึ่งมีโครงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในนิคมอุตสาหกรรม AMATA Smart City จังหวัดชลบุรี ตลอดจนเป็นโอกาสในการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ในอุตสาหกรรมสมัยใหม่ที่มีศักยภาพ

ทั้งนี้ ภายหลังจากการศึกษาดูงานเสร็จสิ้น พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและคณะ ได้เดินทางออกจากรุงโตเกียว เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

เยี่ยมชมเมืองอัจฉริยะ

อ่านข่าวเพิ่มเติม