Politics

’11 ข้อห้ามในการเลือกตั้ง’ ที่คุณอาจยังไมรู้ ห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาด มีโทษตามกฏหมาย

กทม. โพสต์เตือน 11 ข้อห้ามในการเลือกตั้ง ที่คุณอาจยังไมรู้ ห้ามฝ่าฝืนเด็ดขาด มีโทษตามกฏหมาย

เพจเฟซบุ๊ก กรุงเทมหาคร ได้โพสต์ข้อความ เกี่ยวกับการเลือกตั้งดังนี้

11 ข้อห้ามในการเลือกตั้ง

ข้อห้าม ที่คุณอาจจะยังไม่รู้!!

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ มีข้อห้ามตามกฎหมายที่ห้ามฝ่าฝืนเป็นอันขาด ไม่เช่นนั้นจะมีโทษตามกฎหมาย มีทั้งหมด 11 ข้อ ดังนี้

 1. ห้ามไม่ให้ผู้ใดซึ่งรู้อยู่แล้วว่าตนเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ออกเสียงลงคะแนน หรือพยายามออกเสียงลงคะแนน
 2. ห้ามจงใจทำให้บัตรเลือกตั้งของตนเองชำรุด เสียหายหรือทำให้เป็นบัตรเสีย หรือพยายามทำให้บัตรเสียเป็นบัตรที่ใช้ได้
 3. ห้ามผู้ที่ไม่ได้มีสัญชาติไทย เข้ามามีส่วนช่วยเหลือในการเลือกตั้ง
 4. ห้ามจัดหรือเล่นการพนันที่มีเดิมพันเกี่ยวกับผลของการเลือกตั้ง
 5. ห้ามหาเสียงเลือกตั้งด้วยวิธีใดก็ตาม แม้จะเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ผู้สมัคร นับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวัน จนสิ้นสุดวันเลือกตั้ง
 6. ห้ามใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง เพื่อให้เห็นเครื่องหมายลงคะแนนในคูหาเลือกตั้ง
 7. ห้ามขาย จำหน่าย แจกจ่าย หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิดในเขตเลือกตั้งในระหว่างเวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันจนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง
 8. ห้ามเรียก รับ หรือยอมรับเงิน ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่น เพื่อลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครใด หรืองดเว้นไม่ลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครใด
 9. ห้ามทำการอันเป็นเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้ง หรือเพื่อแกล้งให้ผู้สมัครผู้ใดถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง
 10. ห้ามจงใจทำเครื่องหมายอื่น หรือเขียนข้อความใดไว้ที่บัตรเลือกตั้งนอกจากเครื่องหมายที่ลงคะแนนเสียง
 11. ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากหน่วยเลือกตั้ง เว้นแต่เป็นการกระทำตามหน้าที่และอำนาจ

11 ข้อห้ามในการเลือกตั้ง

ในวันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 8 โมงเช้า ถึง 5 โมงเย็น ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งเลือกคนดี คนเก่ง เข้ามาพัฒนากรุงเทพมหานครของเรา

11 ข้อห้ามในการเลือกตั้ง

11 ข้อห้ามในการเลือกตั้ง

11 ข้อห้ามในการเลือกตั้ง

11 ข้อห้ามในการเลือกตั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม