Politics

มติคณะรัฐมนตรี : เคาะโยกเก้าอี้ ‘ลวรณ-เอกนิติ’ พร้อมตั้ง ‘ทวีศิลป์’ นั่งบอร์ดออมสิน

มติคณะรัฐมนตรี : เคาะแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงหลายตำแหน่ง โยก “ลวรณ แสงสนิท” นั่งอธิบดีกรมสรรพากร “ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน” นั่งบอร์ดออมสิน

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติในเรื่องแต่งตั้ง วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ดังนี้

มติคณะรัฐมนตรี

มติคณะรัฐมนตรี

1. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (สคทช.) เสนอรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ราย เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามกรอบอัตรากำลังที่ว่าง ดังนี้

  • นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี
  • นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป โดยผู้มีอำนาจสั่งบรรจุทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว

มติคณะรัฐมนตรี

2. การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ ให้คณะกรรมการธนาคารออมสินมีจำนวนเกินสิบเอ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน (นับรวมประธานกรรมการและกรรมการอื่นที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง และผู้อำนวยการธนาคารออมสินซึ่งเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) ตามมาตรา 6 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน เพิ่มเติม จำนวน 4 คน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนามัย ดำเนตร
  2. นายวิษณุ ตัณฑวิรุฬห์
  3. นายรังสรรค์ ธรรมมณีวงศ์
  4. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป โดยผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

3. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ แทนตำแหน่งที่ว่าง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งตั้งนายรุจิโรจน์ อนามบุตร เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการผังเมือง) ในคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ แทน นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมที่ได้ขอลาออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป และผู้ได้รับแต่งตั้งแทนนี้อยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว

มติคณะรัฐมนตรี

4. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอโอนข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในประเภทบริหารระดับสูง เพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียน จำนวน 2 ราย ดังนี้

  • โอนนายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพากร ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพสามิต
  • โอนนายลวรณ แสงสนิท อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพสามิต ไปดำรงตำแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมสรรพากร

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม