Politics

พม.โพล เผยโควิดกระทบสังคมไทยทุกด้าน โดยเฉพาะ เรื่องปากท้อง และ การเรียน

พม.โพล เผยโควิดสร้างผลกระทบต่อสัคมไทยทุกด้าน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายสูง และ เรียนออนไลน์ไม่รู้เรื่อง อยากให้รัฐเพิ่มมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพ 

วันนี้ (3 พ.ค.) นางพัชรี อาระยะกุล ปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการแถลงข่าว พม.โพล “Feedback สังคมไทย ต่อภัย COVID-19” ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว กรุงเทพฯ

พม.โพล
นางพัชรี อาระยะกุล ปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

โดยระบุว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) ที่เกิดขึ้นทั่วโลกและประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนและกลุ่มเปราะบางในวงกว้างอย่างรอบด้าน ทั้งการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1-11 ร่วมกับ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” จึงได้จัดทำเรื่อง “Feedback สังคมไทย ต่อภัย COVID-19” เพื่อสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบ ที่ได้รับในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ทั้งด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม

พม.โพล

โดยนำผลการสำรวจมาใช้ประโยชน์ ในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของกระทรวง พม. และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ตรงกับสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เนื่องจากกระทรวง พม. ได้ให้ความสำคัญกับการทำงาน ที่อยู่พื้นฐานของข้อมูลของประชาชน

ทั้งนี้ เป็นการสำรวจความคิดเห็นกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ รวมทั้งสิ้น จำนวน 4,400 หน่วยตัวอย่าง โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) และการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีลงพื้นที่ภาคสนาม

พม.โพล

ผล พม. โพล “Feedback สังคมไทย ต่อภัย COVID-19” ประกอบด้วย

1) ผลกระทบจากการเรียนออนไลน์ พบว่า 72.23% เรียนไม่เข้าใจ ไม่มีสมาธิในการเรียน ผลการเรียนลดลง 67.77% เพิ่มภาระค่าใช้จ่ายในการซื้ออุปกรณ์การเรียนออนไลน์ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต และ 48.41% ผู้ปกครองมีภาระเพิ่มขึ้นในเรื่องการเรียนการสอน

2) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่ต้องการมากที่สุด ในสถานการณ์ปัจจุบัน คือ การเรียนการสอนแบบ On-site (เรียนในสถานศึกษา) และมีข้อเสนอแนะด้านการศึกษาเพิ่มเติมว่า ถ้ามีการเรียนแบบออนไลน์ควรปรับลดเวลาเรียน เนื้อหาวิชาการ และการบ้าน เพื่อลดความเครียดของนักเรียน ควรมีการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนออนไลน์และค่าอินเตอร์เน็ต รวมทั้งลดค่าเทอมหรือไม่เรียกเก็บค่าเทอม

3) การได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจ พบว่า 74.02% ได้รับผลกระทบ และ 18.75% ไม่ได้รับผลกระทบ โดยผลกระทบที่ได้รับ มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 30.90% อันดับ 2 ต้องนำเงินเก็บ เงินออมมาใช้จ่าย 13.27% และ อันดับ 3 การประกอบอาชีพยากลำบาก เช่น ขายของยากขึ้น 11.92%

พม.โพล

4) การปรับตัวทางด้านการเงิน พบว่า 87.36% มีการปรับตัว 77.86% มีการปรับตัวในเรื่องของการประหยัดค่าใช้จ่าย 50.60% หารายได้เพิ่ม และ 31.04% นำเงินออมออกมาใช้จ่าย ขณะที่ 8.36% ไม่มีการปรับตัว

โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านเศรษฐกิจว่า รัฐบาลควรปรับลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ลดราคาน้ำมัน ลดภาษีหรือลดภาระค่าใช้จ่าย ลดดอกเบี้ย เร่งให้มีมาตรการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย ขยายระยะเวลาโครงการคนละครึ่ง เพิ่มราคาสินค้าทางการเกษตร เพิ่มค่าแรงขั้นต่ำ และเพิ่มมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19

5) เรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือบ่อยขึ้น 17.58% อันดับ 2 เปลี่ยนแปลงวิธีการทำงาน และรูปแบบการประกอบอาชีพ16.56% และอันดับ 3 ต้องปรับรูปแบบการเรียนเป็นแบบออนไลน์ 14.77%

6) เรื่องที่ต้องการให้ภาครัฐ ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน มากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 ลดค่าครองชีพ ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต และค่าวัสดุอุปกรณ์ในการศึกษา 20.25% อันดับ 2 การเข้าสู่กระบวนการรักษาที่สะดวกและรวดเร็ว 19.67% และอันดับ 3 การจัดหาอุปกรณ์ตรวจเชื้อ ATK เครื่องวัดไข้ หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์  16.73%

อีกทั้ง เมื่อถามเกี่ยวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงหรือการปรับตัวของสังคมไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 พบว่า 55.52% คนไทยให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น 44.20% ระบบการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย มีความพร้อมรับมือกับโรคอุบัติใหม่ และ 41.48% เกิดความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน ในการดูแลให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ

พม.โพล

แนะรัฐควรมีบทลงโทษ ผู้ที่ก่อให้เกิดการแพร่เชื้อ และเข้มมาตรการป้องกันอาชญากรรม

นางพัชรี กล่าวว่า พม.โพล ยังข้อเสนอแนะเพิ่มเติมด้านสังคม มีการเสนอว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรรณรงค์สร้างความร่วมมือ เกี่ยวกับการปฏิบัติตน ตามแนวทางป้องกันโรคโควิด – 19 สนับสนุนหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์ รวมถึงทำให้ประชาชน สามารถเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึง และการมีมาตรการหรือบทลงโทษกับผู้ฝ่าฝืน การกระทำที่ก่อให้เกิดการเเพร่เชื้อโรคโควิด – 19

อีกทั้งภาครัฐควรมีมาตรการในการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มงวด และการแก้ปัญหาอาชญากรรม สำหรับสังคมไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะครัวเรือนเปราะบางที่ได้รับผลกระทบมากกว่ากลุ่มอื่น เพราะส่วนใหญ่ทำงานนอกระบบ ขาดความมั่นคงด้านอาชีพ จึงมักเป็นกลุ่มแรกๆ ที่ได้รับผลกระทบในแง่การสูญเสียรายได้ ส่วนด้านสังคมก็ถูกกระทบแรงกว่ากลุ่มอื่น

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo