Politics

ยกระดับ อสม. แกนนำระดับชุมชน สร้างพลเมืองคุณภาพ

สธ.จับมือ กกต. ยกระดับ อสม.เป็นแกนนำ สร้างพลเมืองคุณภาพระดับชุมชน

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และนายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระดับนโยบาย การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ยกระดับ อสม.

นายอนุทินกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบสุขภาพ โดยส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายภาคประชาชน คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เข้ามามีส่วนร่วมทำงานเชื่อมประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดูแลสุขภาพ คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน

ที่ผ่านมา อสม.ได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญขับเคลื่อนการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แก่ประชาชนในพื้นที่

อนุทิน 1
อนุทิน ชาญวีรกูล

ขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง

ดังนั้น สองหน่วยงานจึงลงนามความร่วมมือกัน เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองคุณภาพและความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ให้แก่เครือข่าย อสม.

อนุทิน1

พร้อมกันนี้ ยังได้ผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติ และกำหนดเป็นนโยบายต่อเนื่องของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยใช้แนวทางการจัดกิจกรรมของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

หลังจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขจะมีหนังสือสั่งการถึงสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด สนับสนุนให้ อสม.มีบทบาทร่วมเป็นคณะกรรมการ และเป็นอาสาสมัครพัฒนาการเมืองของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยซึ่งตั้งอยู่ในทุกตำบล

ขณะเดียวกัน จะดำเนินงานในฐานะเครือข่ายภาคประชาชน ทำหน้าที่รณรงค์ชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้แก่ประชาชนต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม