Politics

รู้ยัง!! ใช้รับรองแพทย์-ใบเสร็จ หมอพร้อม เบิกประกันสังคมได้แล้ว

ประกันสังคม ยกระดับ การให้บริการจ่ายประโยชน์ทดแทน ใช้ใบรับรองแพทย์ และ ใบเสร็จ หมอพร้อมได้แล้ว

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม พร้อมดำเนินงานเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาระบบการให้บริการทางการแพทย์ ให้กับผู้ประกันตน ให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล ที่เน้นการบริหารจัดการและนำเทคโนโลยีมาใช้  ในการบริหารจัดการแรงงานให้เข้าสู่มาตรฐานสากล

ใบเสร็จ หมอพร้อม

ล่าสุดกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข ที่นำระบบการออกใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ (MOPH Certificate) มาใช้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ในการใช้ใบรับรองแพทย์ สำหรับทำธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือให้กับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ รองรับการพัฒนาระบบสุขภาพ แบบ Digital Health

ใบเสร็จ หมอพร้อม

ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จ หมอพร้อม ส่งผลดี ผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน นำไปใช้ได้ทันที

การนำใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์มาใช้งานในครั้งนี้ จะส่งผลดีไปยังผู้ประกอบการ ลูกจ้าง ผู้ประกันตน เช่น นำไปใช้ในการสมัครงาน ลาป่วย หลักฐานในการประกอบการวินิจฉัยสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน จากสำนักงานประกันสังคม

อีกทั้งเป็นการเพิ่มช่องทาง ใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่าน “หมอพร้อม” ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น สามารถตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ป้องกันการปลอมแปลงได้เป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถโหลดเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ตามกระทรวงสาธารณสุขกำหนด และกรณีใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ ของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ยื่นประกอบการวินิจฉัยขอรับประโยชน์ทดแทน ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 แห่ง สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก

ใบเสร็จ หมอพร้อม

โหลดเลย ออกเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ จากโรงพยาบาลทั่วประเทศ

ผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยบริการที่เข้าร่วม ออกเอกสารใบรับรองแพทย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีโรงพยาบาลรัฐทั่วประเทศ ประกอบด้วย โรงพยาบาลสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน) โรงพยาบาลนอกสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 1,000 แห่ง ได้ที่เว็บไซต์กระทรวงสาธารณสุข https://mohpromt.moph.go.th/mp…

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวพิ่มเติม