Politics

ปรับใหม่ แนวทาง ‘อภัยโทษ’ ต้องได้รับโทษมาแล้ว 1 ใน 3

ก. ยุติธรรม ปรับใหม่ แนวทาง ‘อภัยโทษ’ ต้องได้รับโทษมาแล้ว 1 ใน 3 พร้อมวางหลักเกณฑ์เข้มขึ้น กรณีนักโทษคดีร้ายแรง

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า กระทรวงยุติธรรมได้รายงานเกี่ยวกับการปรับปรุงการจัดชั้น เลื่อนชั้นนักโทษ เพื่อให้มีแนวทางที่ชัดเจนขึ้น ให้ครม.รับทราบ โดยเป็นการรับข้อเสนอแนะ จากคณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินการตามกฎหมาย ว่าด้วยการอภัย โทษ ที่ตั้งโดยนายกรัฐมนตรี มีข้อสรุปดังนี้

อภัยโทษ

แนวทางการปรับปรุง จัดชั้น เลื่อนชั้น ด้วยการอภัยโทษ

1.ยังไม่มีความจำเป็นในการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัย โทษ เป็นการทั่วไป พ.ศ.2564

2.นักโทษที่จะได้รับอภัย โทษ (ไม่ว่าลดโทษหรือปล่อยตัว) ต้องผ่านระยะปลอดภัย คือ ต้องรับโทษมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือรับโทษจำคุกมาแล้ว 8ปี (แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก่อน) และไม่ว่าจะเป็นนักโทษชั้นใด หลังจากนั้นจะมาดูอายุ สุขภาพ การจัดชั้น เพื่อลดโทษ ยกเว้นแต่เป็นการถวายฎีกาเฉพาะราย

3.วางหลักเกณฑ์ใหม่ที่เข้มขึ้น เกี่ยวกับการลดโทษคดีร้ายแรงในความรู้สึกของสังคม เช่น คดียาเสพติด คดีทุจริต คดีที่ศาลให้ประหารชีวิตโดยให้การลดโทษและปล่อยตัว

อภัยโทษ

4.การจัดชั้นนักโทษ (ดี ดีมาก เยี่ยม) จะเข้มขึ้นและมีกฎเกณฑ์มากขึ้น

5.มีการเตรียมการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน และต้องวางแผนระยะยาวล่วงหน้า

6.การออกพระราชกฤษฎีกาอภัย โทษฯ ยังคงมีความจำเป็นอยู่ตามโอกาสตามสมควร เพื่อจูงใจให้นักโทษมีความหวัง ไม่ก่อการจราจล ลดความแออัดในเรือนจำ นำไปสู่การคืนคนดีกลับสู่สังคม และแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณ

ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งปรับปรุงแก้ไขให้เป็นตามรายงานฉบับนี้ และสร้างการรับรู้แก่สังคมต่อไป

อภัยโทษ

อ่านข่าวเพิ่มเติม