Politics

ครม.เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เข้าสภาฯ – ตีตกร่างพ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม ส.ส.

ครม.มีมติไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ หรือร่าง พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม  เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.คู่ชีวิต เข้าสภาฯ ระบุมีหลักการใกล้เคียงกัน  

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ว่า ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้เห็นชอบ ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณารับหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … โดยเป็นร่างที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเสนอ ซึ่งมีสาระเป็นการกำหนดให้ชาย หญิง หรือบุคคล 2 คน ซึ่งเป็นเพศเดียวกัน สามารถหมั้นหรือสมรสกันได้ตามกฎหมาย

พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม

ในเรื่องนี้ ครม.เห็นว่า มีหลักการใกล้เคียงกับร่างพระราชบัญญัติ คู่ชีวิต พ.ศ. …. และร่างพ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม ป.พ.พ.ฯ ที่ครม.เห็นชอบไปแล้ว และครอบคลุมหลายมิติ โดยขณะนี้ ทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเสนอ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนเมษายนนี้

ครม.จึงมีมติไม่รับหลักการร่าง พ.ร.บ.ที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรเสนอ และให้กระทรวงยุติธรรมและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกันพิจารณาร่างพ.ร.บ.ของรัฐบาลประกอบผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยฯ แล้วเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อผลักดันเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว

พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight