Politics

‘ราชกิจจานุเบกษา’ เผยแพร่ประกาศ 6 ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ‘เดินทางเข้าไทย’

“ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศ 6 ข้อกำหนดแห่งประราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน “เดินทางเข้าไทย”

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 4/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 22)

ราชกิจจานุเบกษาแถลง 210627 e1632225921283

ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติในการประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2561 ให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยนายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 (ฉบับที่ 40) ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 กำหนดประเภทของผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสอดรับกับนโยบายการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล และออกคำสั่งเพื่อกำหนดแนวปฏิบัติให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่นำไปดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโดยเคร่งครัด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เดินทางเข้าไทย 281651 เดินทางเข้าไทย 281652 เดินทางเข้าไทย 281653 เดินทางเข้าไทย 281654 เดินทางเข้าไทย 281655

อ่านข่าวเพิ่มเติม