Politics

ด่วน!! ผู้ว่าฯนนทบุรี ประกาศปิดสถานที่ชั่วคราว เริ่ม 24 ม.ค.นี้

นนทบุรี เช็คด่วน! ผู้ว่าฯนนทบุรี ประกาศ ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว เริ่มตั้งแต่ 24 ม.ค.นี้ พร้อมปรับมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 เช็ครายละเอียดที่นี่ 

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทุบรี ลงนามประกาศ  คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ที่ 143/2565 ลงวันที่ 22 มกราคม 2565 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 69) มีผลตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 

ปรับมาตรการป้องกัน “โรคโควิด-19” ดังต่อไปนี้

– โรงเรียนและสถาบันการศึกษา ให้ผู้บริหารโรงเรียน หรือสถานศึกษาสามารถปรับการเรียนการสอนเป็นรูปแบบเรียนที่บ้าน (Online) เรียนที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา (Onsite) หรือรูปแบบผสมผสานได้ตามความเหมาะสม

นนทบุรี

– ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เฉพาะในร้านไม่เกินเวลา 23.00 น. และให้ผู้ประกอบการตรวจสอบการฉีดวัคซีนของผู้เข้ารับบริการทุกราย จากแอพพลิเคชั่นหมอพร้อมหรือใบรับรองการฉีดวัคซีน หากพบว่า ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ให้ดำเนินการดังนี้
งดการให้นั่งทานที่ร้าน และให้จำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่มแบบนำกลับเท่านั้น

– จัดให้มีการตรวจหาเชื้อด้วยชุดตรวจด้วยตนเอง (ชุดตรวจ ATK) หากพบว่าไม่ติดเชื้อให้สามารถเข้ารับบริการได้

– สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีน ขอความร่วมมือให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคส่วนบุคคล D-M-H-T-T-A (อยู่ห่างไว้-ใส่แมสก์กัน-หมั่นล้างมือ-ตรวจวัดอุณหภูมิ-ตรวจเชื้อโควิด-19-ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ หมอชนะ) และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคแบบ Universal Prevention (การป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 แบบครอบจักรวาล) โดยเคร่งครัด

นนทบุรี แจ้งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯ 

ทั้งนี้ ยังคงถือปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวฯ มาตรการ ข้อห้าม และข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ก่อนหน้า เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งฉบับนี้ หรือไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ที่ใช้บังคับอยู่

นนทบุรี

– จังหวัดนนทบุรี ไม่มีนโยบายปิดสถานที่ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ขอความร่วมมือให้ประชาชน ผู้ประกอบการ และทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากตรวจพบว่าสถานที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด และอาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดนนทบุรีจะพิจารณาสั่งปิดเป็นรายสถานที่ต่อไป

นนทบุรี ป่วยรายใหม่ติดเชื้อโควิด-19ยังสูง

ขณะที่ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี (วันที่ 22 หลัง Count Down ปีใหม่ 2565)
โดยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 301 ราย ถือเป็นตัวเลขที่สูงอยู่พอสมควร

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight