Politics

เปิดคำสั่ง ‘บิ๊กตู่’ เซ็นต์ตั้งคณะกรรมการแก้ปัญหา ‘สลากกินแบ่งรัฐบาล’ แพง!!

แก้หวยแพง! เปิดคำสั่ง “นายกรัฐมนตรี” เซ็นต์ตั้งคณะกรรมการ 21 คน แก้ปัญหา “สลากกินแบ่งรัฐบาล” แพง “อนุชา นาคาศัย-เสกสกล อัตถาวงศ์” นำทีม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 8/2565 เมื่อ 12 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

แก้หวยแพง

ทั้งนี้ ในคำสั่งระบุว่า ตามที่กลุ่มมวลชนต่าง ๆ ได้เสนอข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีขอให้พิจารณาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาสลากกินแบ่งรัฐบาลนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงให้แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล

โดยมีองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจ ดังนี้

1. องค์ประกอบ

 • นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
 • นายเสกสกล อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ
 • อัยการสูงสุด กรรมการ
 • ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงการคลัง กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและตวามมั่นคงของมนุษย์ กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
 • ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ กรรมการ

แก้หวยแพง

 • ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
 • อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการ
 • เลขาธิการกองอำนวยการความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ
 • เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรรมการ
 • ผู้อำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
 • รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย กรรมการและเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการและเลขานุการ
 • รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
 • เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการประขาชนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

แก้หวยแพง

2. หน้าที่และอำนาจ

 1. ตรวจสอบชัอมูล ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับปัญหาการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล
 2. เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล
 3. รายงานผลการดำเนินการ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่อนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
 4. เชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐและบุคคล เข้าร่วมประขุมชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูล รวมทั้งจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหา
 5. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม
 6. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี มอบหมาย ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานที่ได้รับแต่งตั้งขึ้น สำหรับการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่แต่งตั้งตามคำสั่งนี้ให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ พ.ศ. 2547 หรือตามระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณีโดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม