Politics

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง ‘ 4 เอกอัครราชทูต 2 อธิบดี’ กระทรวงต่างประเทศ

ครม.อนุมัติแต่งตั้ง 2 อธิบดีกระทรวงการต่างประเทศและ 4 เอกอัครราชทูต ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ เห็นชอบการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ของกระทรวงการต่างประเทศ  ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 6 ราย เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ดังนี้

 

1487966 692341970805814 345441912 o.jpg1111

1. นายณัฐวัฒน์ กฤษณามระ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ  ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

2. นางเอกสิริ ปิณฑะรุจิ เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ

3. นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

4. นางสาวรมณี คณานุรักษ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี

5. นายวิชชุ เวชชาชีวะ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้  ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

6. นายเชษฐพันธ์ มากสัมพันธ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด์  ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป  การแต่งตั้งข้าราชการให้ไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำต่างประเทศ ตามข้อ 1 4 และ 5 ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight