Politics

ไม่เสียค่าใช้จ่าย!! ผู้ประกันตน ม.33-39 ใช้สิทธิตรวจสุขภาพ 14 รายการ

ประกันสังคมแจ้งผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ใช้สิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ 14 รายการ กับสถานพยาบาล  ที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สำนักงานประกันสังคม แจ้งข่าวดีบอกนอกจากที่เราใช้สิทธิประกันสังคมเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้ว

ทราบหรือไม่ว่า  ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิเข้ารับการตรวจสุขภาพ 14 รายการ กับสถานพยาบาล  ที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคมได้

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถใช้สิทธิได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

มาดูกันว่าผู้ประกันตน สามารถใช้สิทธิตรวจอะไรได้บ้าง เราสรุปมาให้แล้ว

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight