Politics

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งผู้ว่าราชการ 8 จังหวัด ผู้ตรวจราชการมท.อีก 11 ราย

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ไฟเขียวแต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด 8 จังหวัด พร้อมแต่งตั้งผู้ตรวจราชการมหาดไทยอีก 11 ราย

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวงมหาดไทย จำนวน 19 ราย ได้แก่

แต่งตั้งผู้ว่า

แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัด

 • นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
 • นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตาก
 • นายสนั่น พงษ์อักษร รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส
 • นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
 • นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ รองอธิบดีกรมการปกครอง ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
 • นายณัฐวุฒิ เพ็ชรพรหมศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
 • นายเชษฐา โมสิกรัตน์ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 • นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม

แต่งตั้งผู้ว่า

แต่งตั้งผู้ตรวจราชการ

 • นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ไปเป็นผู้ตรวจราชการ
 • นายสุพจน์ ยศสิงห์ดำ รองผู้ว่าการจังหวัดสุมทรสงคราม ไปเป็นผู้ตรวจราชการ
 • นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ไปเป็นผู้ตรวจราชการ
 • ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ไปเป็นผู้ตรวจราชการ
 • นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ไปเป็นผู้ตรวจราชการ
 • นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ไปเป็นผู้ตรวจราชการ
 • นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ไปเป็นผู้ตรวจราชการ
 • ร.ท.ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ไปเป็นผู้ตรวจราชการ
 • นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ไปเป็นผู้ตรวจราชการ
 • นายพิจิตร บุญทัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ไปเป็นผู้ตรวจราชการ
 • นายโสภณ สุวรรณัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ไปเป็นผู้ตรวจราชการ

อ่านข่าวเพิ่มเติม