Politics

โพลชี้ ‘เพื่อไทย’ ยังครองใจคนอีสาน มีสิทธิคว้าที่นั่งเกินครึ่ง เลือกตั้งใหม่


ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “วันวานไทยรักไทย?วันนี้เพื่อไทยในอีสาน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2564 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,320 หน่วยตัวอย่าง

เคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน หรือพรรคเพื่อไทย ตั้งแต่มีสิทธิเลือกตั้ง 

 • ร้อยละ 81.14 ระบุว่า เคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน หรือพรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 12.65 ระบุว่า ไม่เคยเลือกทั้ง 3 พรรค
 • ร้อยละ 4.24 ระบุว่า ยังไม่เคยไปเลือกตั้งเลย และร้อยละ 1.97 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ

d0db1e2092d199cfe9cf9ebe102b24489e199fc426f998ac85c5a48039d02785

การลงคะแนนเสียงเลือกพรรคเพื่อไทย ในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมา (เฉพาะผู้ที่เคยเลือกพรรคไทยรักไทย หรือพรรคพลังประชาชน หรือพรรคเพื่อไทย)

 • ร้อยละ 70.59 ระบุว่า เลือกพรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 29.41 ระบุว่า ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทย

ในจำนวนผู้ที่ไม่ได้เลือกพรรคเพื่อไทย พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 30.49 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ รองลงมา ร้อยละ 19.05 ระบุว่า เลือกพรรคพลังประชารัฐ และไม่ได้ไปเลือกตั้ง ในสัดส่วนที่เท่ากัน

ผู้ตอบแบบสอบถาม ร้อยละ 15.87 ระบุว่า เลือกพรรคอนาคตใหม่ ร้อยละ 6.98 ระบุว่า เลือกพรรคภูมิใจไทย ร้อยละ 4.13 ระบุว่า ไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO) ร้อยละ 1.90 ระบุว่า เลือกพรรคเสรีรวมไทย และพรรคประชาธิปัตย์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 0.63 ระบุว่า เลือกพรรคเศรษฐกิจใหม่

การลงคะแนนเสียง เลือกพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้า

 • ร้อยละ 48.33 ระบุว่า จะเลือก พรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 37.12 ระบุว่า ยังไม่แน่ใจ
 • ร้อยละ 12.35 ระบุว่า จะไม่เลือกพรรคเพื่อไทย
 • ร้อยละ 0.91 ระบุว่า จะไปลงคะแนน ไม่เลือกใคร (Vote NO)
 • ร้อยละ 0.76 ระบุว่า ไม่ตอบ/ไม่สนใจ
 • ร้อยละ 0.53 ระบุว่า จะไม่ไปเลือกตั้ง

อ่านข่าวเพิ่มเติม