Politics

อัพเดทน้ำท่วมทาง! ‘ทช.’ แจ้ง 28 สายทางรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้

“กรมทางหลวงชนบท” รายงานสถานการณ์น้ำท่วมทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564 สามารถสัญจรได้ 36 สายทาง ไม่สามารถสัญจรได้ 28 สายทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด รวม 64 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 36 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 สายทาง

น้ำท่วมทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กระทรวงคมนาคม โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ว่า มีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 17 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สิงห์บุรี นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครสวรรค์ อุทัยธานี นครนายก สุพรรณบุรี นครปฐม และกาญจนบุรี รวม 64 สายทาง

ทั้งนี้ สามารถสัญจรผ่านได้ 36 สายทาง และไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 สายทาง แบ่งเป็น น้ำท่วมสูง 21 สายทาง (21 แห่ง) ทางขาด โครงสร้างทางชำรุด กัดเซาะ 6 สายทาง (6 แห่ง) ไหล่ทาง คันทางพังทลาย ดินไหล่เขาสไลด์ 1 สายทาง (1 แห่ง) รายละเอียดดังนี้

น้ำท่วมทาง

ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 28 สายทาง มีดังนี้

 • สายทาง นว.3102 แยก ทล.117 – บ้านเนิน อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 8+300 – 11+100)
 • สายทาง นว.017 สะพานบางเคียน อำเภอเก้าเลี้ยว และชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 1+619)
 • สายทาง ชย.3002 แยก ทล.201 – บ้านเขว้า อำเภอเมือง และบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+800 – 3+900)
 • สายทาง ชย.3010 แยก ทล.205 – อ่างเก็บน้ำลำคันฉู อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+600 – 2+800)
 • สายทาง ชย.3033 แยก ทล.225 – แยกทางหลวงชนบท ชย.3019 อำเภอบ้านเขว้า และหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 9+500 – 10+100)
 • สายทาง ชย.024 สะพานข้ามแม่น้ำชี ท่านกโง่ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 2+000 – 3+600)
 • สายทาง สร.012 ถนนเชิงลาดสะพานใหม่นาหนองไผ่ – กระโพ อำเภอท่าตูม และชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 60 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+000 – 6+600)
 • สายทาง สร.021 ถนนเชิงลาดสะพานมิตรภาพสระขุด อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 55 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+200 – 3+800)

น้ำท่วมทาง

 • สายทาง สร.022 สะพานมิตรภาพบะ – หนองเรือ อำเภอท่าตูม และชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ น้ำท่วมสูง 90 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+600 – 4+200)
 • สายทาง บร.018 สะพานชุมชนข้ามแม่น้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ น้ำท่วมสูง 100 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 1+300 – 1+700)
 • สายทาง ขก.1011 แยก ทล.2 – บ้านพระยืน อำเภอเมือง และพระยืน จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 1+900 – 2+100)
 • สายทาง ขก.020 สะพานข้ามลำน้ำชี อำเภอโคกโพธิ์ไชย และแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 0+500 – 5+400)
 • สายทาง ขก.1039 แยก ทล.2 – บ้านหนองไห อำเภอบ้านแฮด และมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 12+800 – 13+000)
 • สายทาง มค.005 ถนนเชิงลาดสะพานลดาวัลย์ข้ามลำน้ำชี อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร
 • สายทาง มค.009 ถนนเชิงลาดสะพานบ้านคุยเชือก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร
 • สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 75 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+130 – 3+220)
 • สายทาง อย.019 สะพานข้ามแม่น้ำน้อย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+050)
 • สายทาง อย.026 สะพานวัดอินทาราม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 75 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+075)
 • สายทาง อท.2034 แยก ทล.32 – บ้านมหานาม อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+500 – 7+300)

น้ำท่วมทาง

 • สายทาง สห.2006 แยก ทล.32 (กม. ที่ 96+700) – แยก ทล.311 (กม. ที่ 48+950) อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี น้ำท่วมสูง 34 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+300 – 2+500)
 • สายทาง สพ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 333 – บ้านหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 1+100)
 • สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม้าย – บางเลน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี น้ำท่วมสูง 50 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+100 – 0+800)
 • สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม น้ำท่วมสูง 30 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+563)
 • สายทาง กจ.4022 แยก ทล.3443 – บ้านหนองไก่เหลือง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เส้นทางขาด (ช่วง กม. ที่ 4+885 – 4+915)
 • สายทาง กจ.4041 แยก ทล.3199 – บ้านท่าลำใย อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ดินไหล่เขาสไลด์ (ช่วง กม. ที่ 22+000 – 25+000)
 • สายทาง กจ.4051 แยก ทล.3086 – บ้านสลอบ อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 80 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 2+200 – 2+300)
 • สายทาง กจ.4062 แยก ทล.3086 – บ้านหนองกร่าง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 0+000 – 0+500)
 • สายทาง กจ.4063 แยก ทล.3086 – บ้านน้ำลัด อำเภอหนองปรือ และบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี น้ำท่วมสูง 40 เซนติเมตร (ช่วง กม. ที่ 3+300 – 3+350)

น้ำท่วมทาง

ทั้งนี้ ทช. ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว โปรดสังเกตป้ายเตือน ป้ายแนะนำทางเลี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย โดย ทช. จะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและจะรายงายให้รับทราบเป็นระยะ ๆ เมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติจะเร่งดำเนินการซ่อมแซม ฟื้นฟูให้เส้นทางกลับมาใช้สัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Siree Osiri OHO BANGKOK