Politics

กกต. เปิดรายละเอียด ‘สิ่งต้องห้าม’ หาเสียง เลือกตั้ง อบต.


“กกต.” เผยแพร่รายละเอียด สิ่งที่ต้องห้าม ในการหาเส๊ยงเลือกตั้ง อบต. 28 พ.ย.นี้ ทั้งห้ามใช้ถ้อยคำรุนแรงปลุกระดม ห้ามให้เงินช่วยเหลือ  และห้ามสำรวจความเห็นประชาชน ในลักษณะชี้นำ 

วันนี้  (21 ต.ค.)  สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งกำหนดวันเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายนนี้ หลังการรับสมัครเลือกตั้งผ่านไป และเข้าสู่ช่วงการหาเสียง

เลือกตั้ง อบต.

ข้อห้ามผู้สมัครเลือกตั้ง อบต. ดำเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมือง หรือผู้ใดดำเนินการ

  • แจกจ่ายเอกสารเกี่ยวกับการหาเสียงโดยวิธีการวางหรือโปรยในที่สาธารณะ
  • แจกจ่ายเอกสารโดยไม่ระบุรายละเอียด ไม่ระบุชื่อตัว ชื่อสกุล ที่อยู่ของผู้ว่าจ้าง ผู้ผลิต จำนวน และวันเดือนปีที่ผลิต
  • ใช้พาหนะต่าง ๆ หาเสียง หรือจัดสถานที่เวทีหาเสียง โดยไม่แจ้งผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด
  • ใช้ถ้อยคำที่รุนแรง หรือปลุกระดม หรือก่อให้เกิดความไม่สงบในพื้นที่
  • ช่วยเหลือเงินทรัพย์สินต่าง ๆ หรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินให้แก่ผู้ใดตามปกติประเพณีต่างๆ
  • นำข้อมูลของพรรคการเมือง หรือบุคคลมาหาเสียง โดยไม่ได้รับความยินยอม
  • นำชื่อ สัญลักษณ์ของพรรคการเมือง คติพจน์ คำขวัญ หรือภาพบุคคล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพรรคการเมือง หรือบุคคลนั้น
  • สำรวจความคิดเห็นของประชาชน โดยมีเจตนาไม่สุจริต มีลักษณะชี้นำ เพื่อผลต่อการลงคะแนนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครผู้ใด
  • เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน ในระหว่างเวลา 7 วันก่อนวันเลือกตั้ง จนถึงเวลาปิดการออกเสียงลงคะแนน เพื่อประโยชน์ในการหาเสียง

นอกจากนี้ ยังกำหนดห้ามผู้สมัครดำเนินการ หรือยินยอมให้พรรคการเมือง หรือผู้ใดดำเนินการ นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง และจงใจไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กกต. ว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2563

เลือกตั้ง อบต.

อ่านข่าวเพิ่มเติม