ดูหนังออนไลน์
Politics

รีบเลย!! ผู้ประกันตนม.33-39 อายุ 50 ปีขึ้น รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี!!


วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี ระหว่าง 1 พ.ค. -31 ส.ค. 64 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด ได้ฟรี ถึง 31 ธ.ค.นี้
สำนักงานประกันสังคม แจ้งผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่ยังไม่ได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี ระหว่าง 1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด สิทธิในการรับบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตน ได้ฟรี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ อายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปฉีดฟรี

จากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันโรค ให้กับกลุ่มผู้ประกันตนสูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยง อายุ 50 ปีขึ้นไป และลดภาระการรักษาของบุคลากร ทางการแพทย์ โดยคณะกรรมการประกันสังคม มีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค สำหรับประโยชน์ทดแทน ในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน พ.ศ.2563 โดย นายแพทย์ ชาตรี บานชื่น ประธานคณะกรรมการการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ลงนาม ในประกาศฯ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2563
วัคซีนไข้หวัดใหญ่

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สิทธิสำหรับผู้ประกันตน

สาระสำคัญในประกาศฉบับนี้ คือให้สิทธิผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป สามารถได้รับบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ หรือ 4 สายพันธุ์ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง โดยจะจ่ายให้แก่สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคม กำหนดในอัตราอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ชนิด 3 สายพันธุ์ ในอัตรา 250 บาท ต่อคนต่อปี และวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด 4 สายพันธุ์ ในอัตรา 450 บาท ต่อคนต่อปี โดยผู้ประกันตนสามารถไปใช้สิทธิได้ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight