Politics

พี่ป้อมรู้ยัง? ‘บิ๊กตู่’ จรดปากกาเซ็นคืน 4 กรมกระทรวงเกษตรฯ ให้ ‘จุรินทร์’ แล้ว


“นายกรัฐมนตรี” ลงนามคำสั่งคืน 4 กรม “กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” คืนให้ “จุรินทร์” แล้ว หลังเกิดกระแสความไม่พอใจในเรื่องดังกล่าว

มีรายงานว่า วันนี้ (5 ต.ค.) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 267/2564 เรื่อง ยกเลิกคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้

นายกรัฐมนตรี

ตามที่ได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 258/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564 นั้น เพื่อให้การกำกับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นไปอย่างบูรณาการสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 11 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550

ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 258/2564

จึงให้ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 258/2564 เรื่องแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบหมายและมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 28 กันยายน 2564

นอกจากนี้ ให้นำความในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 238/2563 เรื่องมอบหมาย และมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 มาใช้ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นายกรัฐมนตรี
ขอบคุณภาพจาก @pakapong_report

สำหรับคำสั่งสำนักนายกฯ ที่ 258/2564 นายกรัฐมนตรีได้มอบให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) รับผิดชอบ 4 กรมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  เดิมเป็นงานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แทนนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นผู้กำกับดูแลกระทรวงเกษตรฯ ที่มีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ส่วนคำสั่งล่าสุด ที่ 267/2564 เป็นการคืน 4 กรมดังกล่าวกลับมาให้นายจุรินทร์ รับผิดชอบตามเดิม หลังจากพรรคประชาธิปัตย์ออกมาแสดงความไม่พอใจ

นายกรัฐมนตรี

อย่างไรก็ตาม วานนี้ (4 ต.ค.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ได้กล่าวถึงกรณีที่ได้รับมอบหมายการให้ดูแล 4 กรม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์ ไม่เห็นด้วย ว่า เป็น 4 กรม ที่พรรคพลังประชารัฐดูแลอยู่แล้ว เราดูกว้าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของพรรค

อ่านข่าวเพิ่มเติม