Politics

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้ง-โยกย้ายหลายตำแหน่ง เช็ครายชื่อที่นี่!!


เช็ครายชื่อที่นี่!! มีมติครม.แต่งตั้ง-โยกย้ายหลายตำแหน่ง ดัน ‘ปิยวัฒน์’ นั่งเลขาธิการ ก.พ. ต่อวาระ “เหรียญชัย”

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติ-เห็นชอบ การแต่งตั้งข้าราชการหลายตำแหน่ง ดังนี้

มติครม.

1. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นายทวี แสงสุวรรณโณ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ) กรมทางหลวงชนบท ให้ดำรงตำแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านสำรวจและออกแบบ) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายสุวิช ธรรมปาโล นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

3. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สำนักนายกรัฐมนตรี)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สำนักงาน ก.พ.เสนอแต่งตั้ง นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ รองเลขาธิการ ก.พ.สำนักงาน ก.พ.ให้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.พ. สำนักงาน ก.พ.สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อทดแทนผู้ดำรงตำแหน่งที่จะเกษียณอายุราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

มติครม.

4. เรื่องการให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดำรงตำแหน่งหนึ่งปี ในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564

5. เรื่องการอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2564 – 2565

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติองค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2564 – 2565 จำนวน 7 คน โดยให้คงองค์ประกอบเดิมของคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจำปี 2562 – 2563 ตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้

 • นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี (ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ) ประธานกรรมการ
 • อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน กรรมการ
 • อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือผู้แทน กรรมการ
 • ผู้แทนสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ
 • ผู้แทนกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรรมการ
 • นายพรวิทย์ พัชรินทร์ตนะกุล [รองอธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และที่ปรึกษาบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)] กรรมการ
 • นายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย กรรมการ

6. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเสนอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

 • นายดนุชา พิชยนันท์
 • นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์
 • นายอนันต์ แก้วกำเนิด
 • นายวันชัย พนมชัย
 • ศาสตราจารย์บรรจง มไหสวริยะ
 • รองศาสตราจารย์สมหมาย ผิวสอาด
 • ศาสตราจารย์ปิยะมิตร ศรีธรา
 • นายบุญชัย จรัสแสงสมบูรณ์
 • ศาสตราจารย์ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช
 • ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล

2. ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมิใช่ข้าราชการ

 • นายสุพันธุ์ มงคลสุธี
 • นายกลินท์ สารสิน
 • รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม
 • นายสุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ
 • นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์
 • ศาสตราจารย์สมคิด เลิศไพฑูรย์
 • นายแสงชัย ธีรกุลวาณิช
 • รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ แพสุวรรณ
 • นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
 • นายทศพร ศิริสัมพันธ์

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติและไม่ก่อนวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

มติครม.

7. เรื่องขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอการแต่งตั้ง นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับทรงคุณวุฒิ) กลุ่มที่ปรึกษา สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

8. เรื่องการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ดังนี้

 • นายธนาวัฒน์ สังข์ทอง กรรมการ
 • รองศาสตราจารย์ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย กรรมการ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม