ดูหนังออนไลน์
Politics

พม.ระดมช่วยกลุ่มเปราะบางกว่า 8 หมื่นคนทั่วประเทศ เดือดร้อนจากโควิด-19 

พม. เผยยอดช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางกว่า 8 หมื่นคนทั่วประเทศ ทั้งเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่เดือดร้อนจากโควิด-19

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) เปิดเผยว่าทางกระทรวง ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤติโควิด-19 กระทรวง พม. เพื่อเป็นศูนย์กลางด้านข้อมูลและการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั้งเด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน ไร้บ้าน และผู้ด้อยโอกาส

รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยทำงานเชื่อมโยงกับศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และศูนย์ปฏิบัติการบริหารภาวะวิกฤติโควิด- 19 ระดับจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อประสานการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่อย่างครอบคลุมและรวดเร็ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2564 จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2564 กระทรวง พม. ได้ช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศ รวมจำนวน 81,816 ราย โดยทำงานประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  แบ่งเป็นในพื้นที่ กทม. 10,064 ราย และส่วนภูมิภาค 71,752 ราย ประกอบด้วย

พัชรี พม. 1

 

1. เด็กและเยาวชน 15,404 ราย

2. คนพิการ 17,693 ราย

3. ผู้สูงอายุ 11,688 ราย

4. ผู้ป่วยติดเตียงและป่วยเรื้อรัง 1,235 ราย

5. คนเร่ร่อนและคนไร้ที่พึ่ง 3,729 ราย

6. สตรีตั้งครรภ์ 141 ราย

7. ผู้ประสบปัญหาทางสังคมอื่นๆ 31,926 ราย

สำหรับการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางตามภารกิจ ได้ดำเนินการที่สำคัญ ดังนี้ 1. กระบวนการสังคมสงเคราะห์ ได้แก่  การให้คำปรึกษา 25,376 ราย ประสานส่งกลับภูมิลำเนา 531 ราย  ประสานส่งต่อ 3,759 ราย  การมอบเครื่องอุปโภคและบริโภค 242,503 ชุด และการช่วยเหลือเป็นเงิน 90,605,556 บาท

2. ประสานกระบวนการสาธารณสุข ได้แก่ การตรวจเชื้อ 2,811 ราย  การรักษา 2,586 ราย  ฉีดวัคซีน 20,361 ราย และ จัดหาที่พักชั่วคราวและศูนย์พักคอย 1,467 ราย

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่าหากกลุ่มเปราะบางประสบปัญหาทางสังคมและได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบของโควิด-19 สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่  ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง สายด่วนคนพิการ โทร. 1479 บริการ 24 ชั่วโมง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด และ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ทั่วประเทศ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight