Politics

เช็คสิทธิ! ‘ลูกจ้างติดโควิด-19’ รับเงินทดแทน 50% ของค่าจ้าง ต้องทำอย่างไร

ลูกจ้างติดโควิด-19 ประกันสังคม ชี้แจงสิทธิประโยชน์เงินทดแทนการขาดรายได้ กรณีลูกจ้างติด โควิด -19  สามารถรับเงินขาดรายได้ 50% ของค่าจ้าง

นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 หรือกลุ่มอาการสีเขียว แยกกักตัวที่บ้าน หรือโฮมไอโซเลชั่น (Home Isolation) พร้อมแนะนำการขอสิทธิประโยชน์และเงินทดแทนการขาดรายได้จากกองทุนประกันสังคมว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อสูงอย่างต่อเนื่องในแต่ละวันทำให้มีผู้ป่วยที่รอเตียงหรือผู้ป่วยตกค้างในชุมชนจำนวนมากและอยู่ในการดูแลรักษาในที่พักอาศัยรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล

ลูกจ้างติดโควิด-19

กรณีที่ผู้ประกันตนเป็น ผู้ป่วยโฮมไอโซเลชั่น คือ ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 แล้วและแพทย์ผู้ดูแลรักษาของสถานพยาบาลพิจารณาอาการเจ็บป่วยแล้ว เห็นควรให้ผู้ประกันตนรายนั้นสามารถแยกกักตัวในที่พักได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย โดยได้รับความยินยอม จากผู้ประกันตนและเจ้าของสถานที่และรวมถึงกรณีที่ผู้ประกันตนรักษาในสถานพยาบาลและกลับมาแยกกักตัวในที่พักต่อจนครบกำหนด ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

ลูกจ้างติดโควิด-19 เช็คเงื่อนไขรับเงินทดแทน 50% 

สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาลและแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาแล้วว่า ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยใช้หลักเกณฑ์การจ่ายประเภทผู้ป่วย ในตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ ดังนี้

1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2. ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วยโดยเป็นคำใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการและการให้คำปรึกษาเหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน

3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

4. ค่ายาที่ใช้รักษา

5. ค่าพาหนะเพื่อรับ หรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พักโรงพยาบาลสนามและสถานพยาบาล

6. ค่าบริการ X-ray ทรวงอก

นางสาวลัดดา กล่าวว่านอกจากนี้เมื่อผู้ประกันตนกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COMID-19) สำหรับการดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation: HI) หรือการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation: CI) หรือการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามในโรงงานหรือสถานประกอบการ (Factory Accommodation Isolation: FAI)

สามารถขอใบรับรองแพทย์ จากสถานพยาบาลที่รับผิดชอบการรักษาได้ หรือบันทึกภาพหน้าจอจาก Application Line หรือโปรแกรมอื่นใด ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับสถานพยาบาลที่รับการรักษาผู้ประกันตนในสถานที่กักตัวหรือสถานที่ดูแลรักษา (HI, CI, FAI) และสำเนาเวชระเบียนที่ได้จากการบันทึกหน้าจอจาก Application Line หรือโปรแกรมอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดระบุวันที่เริ่มรักษาจนสิ้นสุดการรักษารวมไปถึงการให้หยุดพักรักษาตัวต่อ เพื่อใช้ประกอบการเบิกเงินค่าทดแทนการขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคม

ลูกจ้างติดโควิด-19

สำหรับเงื่อนไขการเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้นั้นผู้ประกันตนต้องมีการนำส่งเงินสมทบ 3 เดือนภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนใช้สิทธิและพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานคือกรณีผู้ประกันตนลาป่วย 30 วันแรกรับค่าจ้างจากนายจ้างหากมีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วันผู้ประกันตนสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไปในอัตรา 50% ของค่าจ้าง (จ่ายครั้งละไม่เกิน 90 วัน 1 ปีปฏิทิน แต่ไม่เกิน 180 วัน) ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นเบิกขาดรายได้ภายใน 2 ปี เมื่อรักษาหายจากอาการเจ็บป่วยแล้วให้ติดต่อขอรับประโยชน์ทดแทนได้ที่สำนักงานประกันสังคมได้ทุกแห่งทั่วประเทศตามที่ท่านสะดวก สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อ่านข่าวเพิ่มเติม

Avatar photo
ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight