Politics

ครม.อนุมัติ ‘สุทธิพงษ์’ นั่งปลัดมหาดไทย – โยกล็อตใหญ่ 28 ตำแหน่ง


ครม.อนุมัติ “สุทธิพงษ์ จุลเจริญ” อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นั่งปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมโยกย้ายล็อตใหญ่รวม 28 ตำแหน่งทั้งระดับอธิบดี-รองปลัดกระทรวงฯและผู้ว่าราชการจังหวัดย้ายสลับหลายจังหวัด

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 28  ราย เป็นตำแหน่ง ปลัดกระทรวงมหาดไทย- รองปลัดกระทรวงมหาดไทย- อธิบดี- และผู้ว่าราชการจังหวัด ประกอบด้วย

1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็น ปลัดกระทรวงมหาดไทย

29664990 1718400721539900 2752288361552492919 o qrhs

2. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็น รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

3. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ผู้ตรวจราชการกระทรวง

4. นายสมคิด จันทมฤก รองปลัดกระทรวง เป็น อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

5. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

6. นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

7. นายไกรสร กองฉลาด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ

8. นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

9.  นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

10. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

11.นายชาธิป รุจนเสรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

12. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

13. นายชยันต์ ศิริมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

14. นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

221204340 3001054080140026 2823692869826895213 n

15. นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

16. นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

17. นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

18. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

19. นายเฉลิมพล มั่งคั่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

20. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา

21. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด

22. นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ตรวจกราชการแม่ฮ่องสอน เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

23. นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ ผู้ตรวจกราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

นางจุรีรัตน์ เทพอาสน์ e1627971552904

24. นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา

25. นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว

26. นายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

27. นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสลกนคร เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย

28. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

สำหรับนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ  เกิดวันที่ 3 กุุมภาพันธ์ 2507 อายุ 57 ปี ยังเหลืออายุราชการอีก 3 ปี เป็น “สิงห์ดำ” รุ่น 36 จบรัฐศาสตร์บัณฑิต และรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาเดียวกัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขึ้นเป็นข้าราชซี 10 ในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เมื่อปี 2552 ด้วยวัยเพียง 46 ปี ย้ายมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยปี 2556 ต่อมากลับไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ย้ายไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เมื่อปี 2557 ขึ้นเป็นรองปลัดมหาดไทย เมื่อปี 2558 จากนั้นโยกไปนั่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อปี 2560 (สถ.) ตำแหน่งล่าสุด อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ขอบคุณ: ข้อมูลแนวหน้าออนไลน์ 

This slideshow requires JavaScript.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight