Politics

ขีดเส้น! รพ.จุฬาภรณ์ แจ้งภายใน 30 ก.ค. ไม่จ่ายเงินตัดสิทธิ์ทันที จอง ‘ซิโนฟาร์ม’ ระยะที่ 1


ตัดสิทธิ์จองซิโนฟาร์ม  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แจ้งองค์กรที่ได้รับจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” ระยะที่ 1 ยังไม่ได้โอนเงิน หรือล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียน องค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน ขอให้โอนเงินภายใน 30 ก.ค.นี้ หากเลยกำหนดตัดโควตาทันที 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แจ้งประชาสัมพันธ์! ประกาศรายชื่อองค์กรที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 และยังไม่ได้ดำเนินการโอนเงิน หรือล็อคอินเข้าระบบลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน คลิกดูรายชื่อ >> https://www.pccms.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ รายชื่อองค์กรผู้ขอรับจัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์มที่ยังไม่ได้ดำเนินการโอนเงิน.pdf

ตัดสิทธิ์จองซิโนฟาร์ม

ตัดสิทธิ์จองซิโนฟาร์ม แจ้งจ่ายเงินภายใน 30 ก.ค.นี้  

ขอให้องค์กรและบริษัทที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตามรายชื่อดังกล่าว ดำเนินการตรวจสอบอีเมลที่แจ้งลงทะเบียนไว้ เพื่อรับชื่อผู้ใช้งาน และรหัสล็อกอินเข้าสู่ระบบ เพื่อทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร วิธีการโอนเงิน และดำเนินการโอนเงินภายในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.00 น.

หากเลยกำหนดดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดสรรวัคซีนให้แก่องค์กรท่าน เพื่อนำโควต้าไปจัดสรรให้กับหน่วยงานและประชาชนที่ต้องการต่อไป

ตัดสิทธิ์จองซิโนฟาร์ม

โดยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดสรรวัคซีนตัวเลือกซิโนฟาร์ม ให้หน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยื่นความประสงค์มาในระบบขอรับการจัดสรรวัคซีนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และส่งเอกสารรับรอง พร้อมแบบฟอร์มแผนการกระจายวัคซีนครบถ้วนแล้ว ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564  จำนวน 53 หน่วยงาน เป็นประชากรที่ได้รับจัดสรรในครั้งที่ 2 จำนวน 152,982 คน โดยจัดสรรให้ตามลำดับความจำเป็นของกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มเปราะบางในท้องถิ่น ดังนี้
• กลุ่มองค์กรการศึกษา
• กลุ่มองค์กรการกุศล
• กลุ่มองค์กรด้านการแพทย์และการสาธารณสุข
• กลุ่มผู้พิการ
• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส/ชุมชนแออัด
• ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป/ผู้ป่วยติดเตียง
• พระ/นักบวช
สำหรับกลุ่มธุรกิจอื่นๆ จะได้รับการจัดสรรตามความจำเป็นในลำดับต่อไป

ดาวน์โหลดรายชื่อองค์กรที่ได้รับการจัดสรรที่เว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ https://www.cra.ac.th/…/news…/view/sinopharm_Local2 ตรวจสอบสถานะการขอรับการจัดสรรวัคซีน ที่ https://vaccine.cra.ac.th/

 จองซิโนฟาร์ม เอกสารไม่ครบเร่งติดต่อ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

สำหรับหน่วยงานราชการและอปท. ที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร เนื่องจากส่งเอกสารไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้ส่งแผนการกระจายวัคซีนก่อนหลัง กรุณาส่งมาที่อีเมล [email protected] ภายในวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 (ตามประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2564) หากเลยกำหนดเวลา ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอตัดสิทธิ์เพื่อนำโควต้าวัคซีนไปกระจายจัดสรรให้กับผู้ที่มีความจำเป็นอื่นต่อไป

ขั้นตอนการดำเนินการหลังจากได้รับการจัดสรร

1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะส่งอีเมลไปยัง “ผู้บริหารสูงสุด” ของหน่วยงานที่ลงทะเบียนไว้ (โปรดตรวจสอบใน Junk mail ด้วย) ซึ่งท่านเป็นผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับอีเมลเพื่อรับทราบ จำนวนที่ได้รับการจัดสรร ยอดการโอนเงิน พร้อม Username และ Password ของท่านและผู้ประสานงาน สำหรับล็อคอินเข้าใช้งานระบบองค์กรท่าน(ผู้บริหารสูงสุดเท่านั้นที่จะเป็นผู้ลงนามสัญญาข้อตกลงได้ผ่าน Username และ Password ส่วนตัวท่านผู้บริหาร) ทางเว็บไซต์ https://vaccine.cra.ac.th

เพื่อรับทราบจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรและยอดการโอนเงิน โปรดโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน (รวมจำนวนที่บริจาค) ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม เวลา 16.00 น. หากไม่โอนเงินตามเงื่อนไข ราชวิทยาลัยฯ จะนำจำนวนวัคซีนนั้นไปจัดสรรให้องค์กรอื่นต่อไป

2. หน่วยงานประสานกับโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ขึ้นทะเบียนให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม กับทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และนัดหมายวันให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนในท้องถิ่น เพื่อทางราชวิทยาลัยฯ จะจัดส่งวัคซีนไปยังโรงพยาบาลที่ท่านเลือกตามจำนวนโควต้าที่ได้รับการจัดสรรก่อนวันรับการฉีดอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า โดยท่านและโรงพยาบาลสามารถนัดวันฉีดวัคซีน เริ่มได้ตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป
(ตรวจสอบโรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัดท่านได้ทาง https://www.chulabhornhospital.com/page.php?name=1529

3. หน่วยงานองค์กรเตรียมรายชื่อประชาชนที่จะเข้ารับวัคซีนตามกลุ่มที่ได้รับการจัดสรร เพื่ออัพโหลดเข้าระบบของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ซึ่งท่านต้องทำการโหลดให้แล้วเสร็จล่วงหน้าก่อนวันนัดฉีดอย่างน้อย 2 วัน (โดยท่านไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายชื่อหรือแก้จำนวนในระบบในช่วงเวลา 2 วันก่อน และ 2 วันหลังวันที่รับการฉีดวัคซีน) กลุ่มที่ได้รับการจัดสรรในลำดับแรก ได้แก่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ข้อมูลวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โทร. 0 2078 9350  วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-18.00 น.

ตัดสิทธิ์จองซิโนฟาร์ม

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight