Politics

ประกาศราชกิจจาแล้ว! ‘ยกระดับล็อกดาวน์’ เพิ่ม ‘3 จังหวัด’ คุมสูงสุด-เข้มงวด

เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ประกาศยกระดับล็อกดาวน์ กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด เป็น 13 จังหวัด เพิ่ม “ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-อยุธยา” เคอร์ฟิว 3 ท่มถึง ตี 4 นาน 14 วัน 

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 28) โดยสาระสำคัญ คือ

ข้อ 2 การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์ กำหนดปรับปรุงเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้แก่

 • กรุงเทพมหานคร
 • จังหวัดนครปฐม
 • จังหวัดนนทบุรี
 • จังหวัดปทุมธานี
 • จังหวัดสมุทรปราการ
 • จังหวัดสมุทรสาคร
 • จังหวัดฉะเชิงเทรา
 • จังหวัดชลบุรี
 • จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 • จังหวัดนราธิวาส
 • จังหวัดปัตตานี
 • จังหวัดยะลา
 • จังหวัดสงขลา

Curfewlockdownด่าน ๒๑๐๗๑๘

ข้อ 3 การลด และจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง ให้ประชำชนในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดที่ได้มีคำสั่งตามข้อ 2 เลี่ยง จำกัด หรืองดเว้นภารกิจที่ต้องเดินทางออกนอกเคหสถาน หรือที่พำนักโดยไม่จำเป็น

ข้อ 4 กำหนดพื้นที่ห้ามออกนอกเคหสถานเพิ่มเติม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ห้ามบุคคลใดในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวดออกนอกเคหสถานในระหว่างเวลา 21.00 น. ถึง 04.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ต่อเนื่องเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน นับแต่วันที่ข้อกำหนดฉบับนี้ใช้บังคับ

โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขการปฏิบัติของพนักงานเจ้าหน้าที่และการกำหนดบุคคลที่ได้รับยกเว้น การห้ามออกนอกเคหสถานตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 27) ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2564 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ย่อมมีความผิดและต้องระวางโทษตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

นอกจากนี้ยังเผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 10/2564 เรื่องพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุม และพื้นที่เฝ้าระวังสูง ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

D012 D0212 D034 D041 D051

อ่านข่าวเพิ่มเติม