Politics

ด่วน! ประกาศล็อกดาวน์ ‘ปิดอำเภอสังขละบุรี’ ห้ามคนเข้า-ออกพื้นที่


โควิดระบาดรุนแรง!  ห้ามคนเข้า-ออกพื้นที่ ประกาศ”เคอร์ฟิวส์” ห้ามบุคคลในพื้นที่ออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่เวลา 22.00-04.00 น. เป็นเวลา 14 วัน เริ่มวันนี้ -22 ก.ค. 64

ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ล็อกดาวน์สังขละบุรี หรือปิดอำเภอสังขละบุรีและระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออกขนส่งสินค้า และสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าด่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ตำำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราว ดังนี้

ล็อกดาวน์สังขละบุรี

ผู้ว่าราชการ จังหวัดกาญจนบุรี ประกาศ ล็อกดาวน์สังขละบุรี

1. ปิดพื้นที่อำเภอสังขละบุรีตั้งแต่บริเวณจุดตรวจจงถั่ว ตำบลชะแลอำเภอทองผาภูมิ เป็นต้นไป ยกเว้นการขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคการขนส่งทางการแพทย์และการขนส่งพัสดุภายในประเทศให้ขนถ่าย ณ จุดควบคุมการเข้า-ออก บริเวณหมวดการทางสังขละบุรี ตั้งแต่วันที่ 9 – 22 กรกฎาคม 2564

2. ระงับการใช้ช่องทางสำหรับการนำเข้า-ส่งออก ขนส่งสินค้าและสินค้าผ่านแดนทุกประเภท ณ จุดผ่อนปรนทางการค้าต่านพระเจดีย์สามองค์ (จุดผ่านแดนชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว) ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2564 ยกเว้นผู้ประกอบการที่ได้มีการทำหนังสือสัญญาซื้อ-ขายและรับ–ส่งสินค้าล่วงหน้าระหว่างวันที่ 9-12 กรกฎาคม 2564

3. ปิดสำนักงานทะเบียนอำเภอสังขละบุรีและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอสังขละบุรีทุกแห่ง (ยกเว้นการบริการแจ้งเกิดแจ้งตาย) ตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2564

4. ปิตตลาดนัดในพื้นที่อำเภอสังขละบุรียกเว้นตลาดสด ที่มีการเปิดเป็นประจำทุกวัน และให้งดจำหน่ายสินค้าบริเวณรอบองค์พระเจดีย์สามองค์ทุกกรณีตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2564

5. ระงับการเดินรถโดยสารประจำทางสาธารณะเป็นการชั่วคราวเส้นทางหมวด 4 สายที่ 8203 เส้นทางกาญจนบุรี-สังขละบุรี-กาญจนบุรียกเว้นสายที่ 8203 ช่วงกาญจนบุรี-ทองผาภูมิ-กาญจนบุรียังคงอนุญาตให้เดินรถได้ตามปกติทั้งเที่ยวไป-กลับ

6. ห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานตั้งแต่วันที่ 9-22 กรกฎาคม 2564  ระหว่าง 22.00 ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ทั้งนี้ผู้ใดมีความจำเป็น มีเหตุฉุกเฉินต้องออกนอกเคหสถานขออนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ (นายอำเภอ) หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมายไม่เว้นวันหยุดราชการ

7. ห้ามผู้ใดเข้า-ออกพื้นที่อำเภอสังขละ จังหวัดกาญนจบุรีตั้งแต่วันที่  9-22 กรกฎาคม 2564  เว้นแต่เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ตำรวจ ทหาร หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานควบคุมโรคติดต่ออำเภอ หรือผู้ที่นายอำเภอมอบหมาย

หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฎิบัติตามคำสั่งนี้ อาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มทวีความรุนแรง และมีผู้ป่วยติดเชื้อในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น”

 

ล็อกดาวน์สังขละบุรี

ล็อกดาวน์สังขละบุรี

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight