COVID-19

‘กทม.’ สั่ง 50 เขต คุมเข้ม ‘แคมป์ก่อสร้าง’ ห้าม ‘เคลื่อนย้ายแรงงาน’ 15 วัน

กทม. สั่ง 50 เขตคุมเข้ม “แคมป์ก่อสร้าง” ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงาน 15 วัน พร้อมขอความร่วมมือ “ทหาร-หน่วยงานเกี่ยวข้อง” เข้าช่วยดูแล

วันนี้ (26 มิ.ย.) นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร มีหนังสือสั่งการทางวิทยุ (ด่วนที่สุด) ถึง ผู้อำนวยการเขตทุกเขต ความว่า

ด้วยนายกรัฐมนตรีได้แถลงหลังจากการประชุม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 ให้ปิดแคมป์คนงานก่อสร้าง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล รวมถึง 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นเวลา 15 วัน หรือ 1 เดือน ขึ้นกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

199716173 3601023873330541 3441261619011172736 n

เพื่อให้การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคฯ ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานก่อสร้าง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงให้สำนักงานเขตดำเนินการ ดังนี้

1. เร่งสื่อสารและสร้างความเข้าใจกับผู้ประกอบการ ที่มีแคมป์คนงานก่อสร้างทุกแห่ง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดฯ ตามที่ทางราชการกำหนด

2. งดการเคลื่อนย้ายแรงงาน เป็นเวลา 15 วัน โดยประสานหน่วยงานทหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติงานดังกล่าวโดยด่วน

200271955 3601023663330562 1992154177673171384 n

3. ให้มีมาตรการตรวจสอบเข้มงวด กับแคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ดำเนินการกำกับ ตักเตือน และสั่งให้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามที่ทางราชการกำหนด

ทั้งนี้ จะมีการประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 ให้ทราบอีกครั้งในโอกาสต่อไป

199630446 3601023646663897 3252348760024329370 n

203368702 3601023773330551 6671945725131850985 n

อ่านข่าวเพิ่มเติม