ดูหนังออนไลน์
General

‘หมอธีระเกียรติ’ นั่งนายกสภาฯ มทร.อีสาน – ‘โฆษิต ศรีภูธร’ ขึ้นอธิการบดีคนใหม่

“หมอธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์” นั่งนายกสภามทร. อีสาน คนใหม่ หลัง “สุรเกียรติ์ เสถียรไทย” แจ้งขอไม่รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภาในวาระที่ 3 ขณะที่ “โฆษิต ศรีภูธร” ขึ้นอธิการบดีคนใหม่ แทน “วิโรจน์ ลิ้มไขแสง”

รายงานข่าวจากสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (มทร. อีสาน)ว่าผศ. ดร. วิโรจน์ ลิ้มไขแสง ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมาครบ 2 วาระตามกฎหมาย และมหาวิทยาลัยได้มีกระบวนการสรรหา และแสดงวิสัยทัศน์ต่อประชาคมและสภาฯ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเลือก รศ.ดร.โฆษิต ศรีภูธร รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนครของมทร. อีสาน เป็นอธิการบดีคนใหม่ และได้รับการแต่งตั้ง โดยสภามทร. อีสานให้รักษาการอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคมนี้ จนกว่าจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี

นอกจากนี้ มีรายงานว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามทร. อีสาน แจ้งขอไม่รับการเสนอชื่อเป็นนายกสภาในวาระที่ 3 เพราะดำรงตำแหน่งมา 2 วาระ เป็นเวลา 6 ปีแล้ว

มทร. อีสานจึงได้มีกระบวนการสรรหานายกสภาฯ และเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน ที่ผ่านมา สภามทร. อีสาน ได้เห็นชอบตามมติคณะกรรมการสรรหานายกสภาฯให้ นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์  ดำรงตำแหน่งนายกสภา มทร. อีสาน ต่อจากศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ที่แจ้งความจำนงค์ไม่ขอรับเป็นนายกสภาฯ ต่ออีกวาระหนึ่ง

หมอธี1

ตามข้อบังคับของมทร. อีสาน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ จะดำรงตำแหน่งนายกสภาฯไปจนกว่า จะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ นพ. ธีระเกียรติ เป็นนายกสภาฯ ตามขั้นตอนต่อไป

ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยเป็นประธานกรรมการ บริษัทปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม(ปตท. สผ) จำกัด (มหาชน) เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรี (กำกับกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการต่างประเทศ, กระทรวงวัฒนธรรม และพร้อมกับรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม) ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานที่ประชุมนายกสภาและอธิการบดี 9 มทร.

ส่วนในภาคเอกชนปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา บริษัท เป๊บซี่ โค เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด, ประธานที่ปรึกษาภูมิภาคอาเซียนของบริษัท เนสเล่ย์ (สวิสเซอร์แลนด์) จำกัด (มหาชน), ประธานที่ปรึกษาบริษัทสำนักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร์ จำกัด เป็นต้น

สุรเกียรติ์
ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ในช่วง 6 ปี ที่ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ดำรงตำแหน่งนายกสภาฯ ได้มีส่วนกำหนดยุทธศาสตร์ และนโยบายของ มทร. อีสาน และสร้างความสามัคคี ทำให้ มทร. อีสาน มีความเจริญก้าวหน้า มีการปรับองค์กรรวดเร็ว มีการปรับการเรียนการสอน การวิจัย การตั้งสถาบันสอนและวิจัยเรื่องใหม่ๆ เช่น สถาบันระบบราง สถาบันวิจัยและพัฒนากัญชา สถาบันการศึกษาสหสรรพศาสตร์ เพื่อทำลายกำแพงทางวิชาการของคณะ และสาขาต่างๆ ขจัดอุปสรรคความร่วมมือข้ามศาสตร์ต่างๆ และการเปลี่ยนผ่านเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital Transformation) เป็นต้น จนได้รับการจัดอันดับจากสถาบันระหว่างประเทศต่างๆ ให้มีอันดับดีขึ้น ซึ่งในหลายประเภทได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง

ส่วนประวัติของ  นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ เคยดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรี รัฐมนตรีช่วยว่าการ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการถึง 3 ปีเศษในรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

มทร. อีสาน มีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมา และมีวิทยาเขตที่จังหวัดสุรินทร์ สกลนคร ขอนแก่น และวิทยาเขตที่เป็นหน่วยงานภายในที่จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight