ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ด่วนที่สุด ! ปลัดมหาดไทยสั่งยกเลิกหนังสือ จัดหาวัคซีนให้ ‘ไทยเบฟเวอเรจ’

ถอยดีกว่า!!  “ปลัดมหาดไทย” สั่งยกเลิกหนังสือสนับสนุนวัคซีนให้ “พนักงาน-ครอบครัวไทยเบฟเวอเรจ” สั่งผู้ว่าฯ วางระบบบริการฉีดวัคซีนให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ครอบคลุม ทั่วถึง ไม่เลือกปฎิบัติ 

หลังจากเกิดกระแสวิพากวิจารณือย่างหนัก จากกรณีที่มีการเผยแพร่เอกสารคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย ที่ลงนามโดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย สั่งการให้กรุงเทพมหานคร ​และ 76 จังหวัด ทั่วประเทศ สนับสนุนวัคซีนป้องกันโควิด ให้กับ พนักงานของบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และครอบครัว รวมกว่า 70,000 คน​  จนกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในสังคมออนไลน์นั้น

ล่าสุดนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ส่งหนังสือด่วนที่สุด ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

โดยมีเนื้อหาระบุว่า เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน ตามเจตนารมณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท ) จึงแจ้งทุกจังหวัดทราบและถือปฏิบัติ ดังนี้

ปลัดมหาดไทย55

1. ยกเลิกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 3464 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ถือปฏิบัติตามโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 3497 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และแนวทางที่คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กำหนด รวมทั้งข้อสั่งการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

ปลัดกทม

 

2. ชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมการกรณีเกิดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กำหนด และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

ฉัตรชัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประกาศแจ้งยกเลิกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 3464 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 เนื่องจากมีการตั้งคำถามในโลกออนไลน์ อย่างกว้างขวาง ถึงความเหมาะสมหรือไม่กับการสนับสนุนบริษัทรายใหญ่ ในเรื่องของวัคซีน ในขณะที่ประชาชนทั่วไปจำนวนมากยังไม่สามารถเข้าถึงวัคซีนได้ จึงกลายเป็นคำถามอย่างหนัก แม้ปลัดกระทรวงมาดไทยจะออกมาชี้แจง ไม่ใช่การจัดสรรวัคซีน แต่เป็นเพียงการสำรวจความต้องการวัคซีนขององค์กรขนาดใหญ่ ทั้งภาครัฐ และเอกชน  แต่เรื่องดังกล่าวได้ถูกวิพากวิจารณือย่างหนักไปแล้ว จึงจำเป็นต้องยกเลิกโทรสาร ดังกล่าว

ปลัดมหาดไทย22

ปลัดมหาดไทย33

ปลัดมหาดไทย44

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight