ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘คลัสเตอร์โบ๊เบ๊’ อยู่แออัด หวั่นโควิดลามหนัก เล็งใช้ Bubble and Seal ตรวจคัดกรอง ขึ้นทะเบียนผู้ค้า

คลัสเตอร์โบ๊เบ๊ แรงงานต่างชาติอยู่แออัด แพร่เชื้อโควิดลามคนไทย กทม.เล็งใช้ Bubble and Seal เร่งตรวจคัดกรองเชิงรุก เตรียมตั้ง รพ.สนาม ขอสนับสนุนวัคซีน พร้อมขึ้นทะเบียนผู้ค้า ลูกจ้าง ทำบัตรผ่านเข้าออก

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัด กรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมหารือติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และกลุ่มกรุงเทพกลาง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี พล.ต.อ.ชินทัต มีศุข ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 โดยเฉพาะ คลัสเตอร์โบ๊เบ๊

คลัสเตอร์โบ๊เบ๊

ทั้งนี้ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในลักษณะกลุ่มก้อน (Cluster) เกิดขึ้นในย่านโบ๊เบ๊ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย พบว่าผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ เป็นชาวต่างชาติที่เป็นลูกจ้าง ซึ่งมีการอยู่อาศัยอย่างแออัด และมีโอกาสนำเชื้อมาติดนายจ้าง หรือผู้ร่วมงานชาวไทย

ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว้่า มีข้อจำกัดในการสื่อสาร และการเข้าถึงการตรวจและรักษาพยาบาลต่าง ๆ ที่ประชุมในวันนี้ จึงได้หารือ เพื่อหาแนวทางร่วมกัน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอสนับสนุนการตรวจหาเชื้อในชาวต่างชาติ โดยไม่จำกัดสิทธิในการรักษา

พร้อมกันนี้ ยังขอสนับสนุนการรักษาพยาบาล หรือขอให้มีโรงพยาบาลสนาม สำหรับชาวต่างชาติ ขอให้พิจารณาสนับสนุนวัคซีน สำหรับพื้นที่แพร่ระบาด เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อ สร้างความปลอดภัยทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อ และเพื่อให้การค้าต่าง ๆ สามารถดำเนินการต่อไปได้

สำหรับแนวทางในการควบคุม Cluster ย่านโบ๊เบ๊ ที่ประชุมให้ผู้เกี่ยวข้อง เร่งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการ และผู้ค้า รับทราบแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามมาตรการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาด ของตลาด ตลาดนัด ตลาดสด ที่กรุงเทพมหานครกำหนด

ดบ๊เบ๊1

ในส่วนของการจัดทำทะเบียนผู้ค้า ให้เพิ่มเติมข้อมูล ผลการตรวจหาเชื้อในทางเดินหายใจ (PCR) ครั้งล่าสุด และวันที่ตรวจ พร้อมทั้งจัดทำบัตรประจำตัว สำหรับผ่านเข้าออกพื้นที่ ให้แก่ผู้ค้า ทั้งในส่วนของเจ้าของแผงค้า และลูกจ้างแผงค้า ที่มีผลตรวจเป็นลบ

สำหรับผู้ที่ยังไม่มีผลตรวจ PCR ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจ PCR ให้เจ้าของแผงค้า ลูกจ้างทั้งชาวไทยและต่างด้าว ประการสำคัญ ให้ประสานความร่วมมือกับ ฝ่ายความมั่นคง และผู้ประกอบการ ในการตรวจสอบบัตรผ่านเข้าออก ของผู้ให้บริการประจำแผงค้า รวมทั้งตรวจคัดกรอง ผู้ใช้บริการ หรือผู้ที่ต้องการเข้าไปซื้อสินค้าด้วย

ทั้งนี้หากร้านค้าหรือแผงค้าใดมีผู้ติดเชื้อให้ปิดกิจการ 14 วัน และกักผู้สัมผัสเสี่ยงสูงและปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดที่หน่วยงานราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

ในส่วนชุมชนรอบโดยรอบ ให้สำรวจหอพักหรือบ้านเช่าที่มีสภาพเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น มีผู้พักอาศัยจำนวนมาก มีการใช้ห้องน้ำรวม เป็นต้น ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าไปให้ความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด-19 รวมถึงการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาด

โบ๊เบ๊

หากเป็นที่พักอาศัย ของผู้ทำงานส่วนใหญ่ ในย่านตลาดโบ๊เบ๊ อาจนำมาตรการ Bubble and Seal มาปรับใช้ โดยจะต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและผู้อยู่อาศัยก่อนการ Seal อย่างไรก็ดีหากที่พักดังกล่าวมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอาศัยร่วมอยู่ด้วย และไม่สามารถแยกกักได้ อาจจำเป็นต้อง Local Quarantine (LQ) เพิ่มเติม เพื่อแยกกักกลุ่มเสี่ยงดังกล่าว

อนึ่ง ที่ประชุมได้ให้การสนับสนุนล่ามจาก ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง (ศปม.) โดยให้สำนักงานเขตประสานผ่านกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัย พร้อมให้สำนักงานเขตสำรวจผู้ประกอบการหรือลูกจ้าง โดยให้จัดทำรายชื่อแรงงานต่างชาติอย่างเป็นระบบ ทั้งในอาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ตลาดผลไม้ และแผงลอยบริเวณโดยรอบ เพื่อเตรียมการเข้าตรวจเชิงรุกเพิ่มเติม

นอกจากนี้ให้มีการลงพื้นที่ให้คำแนะนำด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ ให้ดำเนินกิจการต่าง ๆ ภายใต้มาตรการทางสาธารณสุข เพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ทั้งผู้ค้าและผู้ซื้อต่อไป

อ่านข่าวเพิ่มเติม