ดูหนังออนไลน์
General

ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อกำหนดฯ ‘พื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มงวด’ ห้องแอร์ร้านอาหารนั่งไม่เกิน 50%

“เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24)

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 24) เมื่อคืนวันที่ 19 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา

สาระสำคัญ คือ การกำหนดเขตพื้นที่สถานการณ์เพื่อการบังคับใช้ มาตรการควบคุมแบบบูรณาการออกเป็น 5 ระดับพื้นที่ และกำหนดเขตพื้นที่จังหวัดจำแนก ตามเขตพื้นที่สถานการณ์ ดังนี้

  1. พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
  2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด
  3. พื้นที่ควบคุม
  4. พื้นที่เฝ้าระวังสูง
  5. พื้นที่เฝ้าระวัง

พระราชบัญญัติ

มาตรการควบคุมแบบบูรณาการจำแนกตามพื้นที่สถานการณ์ สำหรับสถานที่ กิจกรรม หรือกิจการ เพื่อให้สามารถเปิดดำเนินการได้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนเวลา การจัดระบบระเบียบ และมาตรการป้องกันโรค ที่ทางราชการกำหนด

รวมทั้ง มาตรการตามกฎหมาย ว่าด้วยโรคติดต่อ ที่ผู้รับผิดชอบ ในแต่ละพื้นที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ เช่น  พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00น. แต่ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน โดยจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านเฉพาะที่เป็นการบริโภคในห้องปรับอากาศไม่เกินจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ ให้ผู้ประกอบการจัดให้มีมาตรกรคัดกรองผู้เกี่ยวข้อง การจัดระเบียบผู้เข้าใช้บริการ และการเว้นระยะห่างตามคำแนะนำและมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

สำหรับห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ จนถึงเวลา 21.00 น. โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

พื้นที่ควบคุมสูงสุด ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 23.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ โดยให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการและงดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ยกเว้นส่วนที่เป็นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก ที่งดการให้บริการ

504044 504045 504046 504047 504048 504049 504050 504051 504052 504053 504054 504055

อ่านข่าวเพิ่มเติม