ดูหนังออนไลน์
COVID-19

ถูกเท! สอท.แจ้งคืนเงินสมาชิก หลังไม่ได้ ‘ซิโนฟาร์ม’ ตามยอดที่แจ้ง

ประธานสอท. ประกาศแจ้งคืนเงินสมาชิก หลังไม่ได้รับ “วัคซีนซิโนฟาร์ม” ตามยอดที่แจ้งไป ยันยังคงช่วยประสานงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป เพื่อให้ทุกคนได้รับวัคซีนโดยเร็ว

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ทำหนังสือถึงสมาชิกสอท. โดยระบุว่าสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 จนทำให้ภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจเสียหายเป็นอย่างมาก ทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) ไม่ได้นิ่งนอนใจและพยายามทุกวิถีทาง ได้มีการนำเสนอภาครัฐให้มีการจัดสรรวัดขึ้นอย่างเพียงพอ และรวดเร็วตั้งแต่มีการระบาดโควิดรอบแรก ในขณะเดียวกันทางสอท. ได้พยายามติดต่อหาวัคซีนทางเลือก และกระตุ้นให้เกิดวัคซีนทางเลือกโดยตลอด

วันนี้ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดหาวัคซีนทางเลือกจน เป็นผลสำเร็จ โดยสอท. เป็นหน่วยงานที่เข้าร่วมลงนาม MOU ในการขอรับวัคซีนเพื่อช่วยภาคเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความเสี่ยงสูงและด้วยสถานการณ์ความจำเป็นเร่งด่วน ทางสอท. สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ และกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงได้เชิญชวนให้สมาชิกและ บริษัท ต่างๆโอนเงินค่าวัคซีนเข้าร่วมโครงการวัคซีนทางเลือก เพื่อรวบรวมเงินให้แก่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ในการจัดหาวัคซีนทางเลือกโดยเร็ว เพื่อลดการแพร่ระบาดในภาคอุตสาหกรรม

สุพัน

ในปัจจุบันทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้จัดทำระบบการลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ทุกท่านเข้าทำสัญญา รวมทั้งสามารถเลือกโรงพยาบาล และนัดวันฉีดได้โดยตรง และได้จัดสรรวัคซีน ตามความจำเป็นและความเสี่ยงในภาพรวมของประเทศ โดยเริ่มทยอยประกาศรายชื่อ แจ้งผู้ที่ได้รับจัดสรรวัคซีนทางอีเมล์ ซึ่งท่านจะต้องเข้าทำสัญญาอีเล็กทรอนิกส์โดยตรงกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

จากการลงทะเบียนของสมาชิก มีบางส่วนต้องการวัคซีนกับราชวิทยาลัยฯ แตกต่างไปจากจํานวนที่แจ้งไว้กับสอท. และด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีนโยบายในการให้ชำระค่าวัคซีนโดยตรงไปยังบัญชีธนาคารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสะดวกในการทำงาน ทำให้ สอท. มีความจำเป็นที่จะต้องโอนเงินคืนให้แก่สมาชิก เพื่อให้สมาชิกจ่ายโดยตรง จึงขอให้ท่านแจ้งรายละเอียดการรับเงินคืนได้ที่ vaccine.fti.or.th และทางสอท. จะเริ่มคืนเงินตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป

ทางสอท. และคณะผู้บริหารยังคงช่วยประสานงานกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ต่อไป เพื่อให้ทุกท่านได้รับวัคซีนโดยเร็วที่สุด จะเป็นการช่วยให้เศรษฐกิจไทยกลับมาปกติ ทั้งนี้ทางสอท. ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยสมาชิกในทุกเรื่อง เพื่อจะขอการสนับสนุนและประสานงานกับภาครัฐรวมถึงภาคส่วนอื่น ๆ ด้วยความเข้มแข็งและธรรมาภิบาลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติและเศรษฐกิจไทย ให้กลับมาแข็งแกร่งผมและคณะกรรมการตลอดจนผู้บริหารทุกท่านขออภัยอย่างยิ่งหากเหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความไม่สะดวกแก่ทุกท่าน

สอท1

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ทีมบรรณาธิการข่าว The Bangkok Insight