Politics

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.เลือกสมาชิกวุฒิสภาแล้ว มีผลบังคับใช้ทันที

“เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา” เผยแพร่ประกาศพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (16 พ.ย.) เว็บไซด์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 แล้ว ข้อความว่า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า โดยที่เป็นการสมควรให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 107 วรรค มาตรา 175 และมาตรา 269 ( 1) (ก) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตรา พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกตสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ขึ้นไว้

พ.ร.ฎ.ให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา มีทั้งหมด 4 มาตรา ใช้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รักษาการตาพระราชกฤษฎีกานี้ มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระราชโองการ

ทั้งนี้ เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ มาตรา 269 (1) (ก) ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้ กกต.ดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสกาตาม มาตรา 107 จำนวน 200 คน ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดยให้ดำเนนิการให้แล้วเสร็จ ก่อนวันที่มีการเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตามมาตรา 268 ไม่น้อยกว่า 15 วัน แล้วนำรายชื่อเสนอต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ประกอบกับมาตรา 107 วรรคห้า ของรัฐธรรมนูญ บัญญัติให้การเลือกสมาชิกวุฒิสภา ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

T 0001 p001 2

T 0001 p002 2