ดูหนังออนไลน์
COVID-19

‘ภูเก็ต’ ฉีดวัคซีนเข็มแรก กว่า 3 แสนคน กรมควบคุมโรคมั่นใจ เปิดเมืองปลอดภัย

ภูเก็ต ฉีดวัคซีนเข็มแรก กว่า 3 แสนคน กรมควบคุมโรค ชื่นชม เป็นจังหวัดนำร่องด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว เตรียมพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยว มั่นใจทำให้ภูเก็ตเปิดเมืองได้อย่างปลอดภัย

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ขอชื่นชมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติจังหวัดภูเก็ต ที่ดำเนินการตามนโยบายของ นายอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในการให้บริการวัคซีนโควิด 19 เกิน 60% ของประชากรในพื้นที่ เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ โดยล่าสุด ภูเก็ต ฉีดวัคซีนเข็มแรก ไปแล้วกว่า 3 แสนคน

ภูเก็ต ฉีดวัคซีนเข็มแรก

สำหรับ กลุ่มที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีน อย่างครอบคลุม คือ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 18 ปีขึ้นไป และแรงงานในธุรกิจท่องเที่ยว แรงงานในธุรกิจอื่น ๆ แรงงานต่างชาติ และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง

นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มผู้สูงอายุ ซึ่งทางภูเก็ต ไม่ทอดทิ้ง และได้บริการฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มดังกล่าวเป็นกลุ่มแรก ๆ โดยทางศูนย์ฉีดวัคซีน มีการจัดเตรียมรถกอล์ฟ และวีลแชร์ไว้บริการ

ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ต มีจำนวนประชากรประมาณ 547,584 คน และมีเป้าหมายในการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชน จำนวน 383,308 คน หรือ 70% ของประชากรในพื้นที่ โดยแผนการฉีดวัคซีนจะต้องฉีดเข็มที่ 1 ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมิถุนายน และฉีดเข็มที่ 2 ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนสิงหาคม

ขณะที่ ข้อมูลการฉีดวัคซีน ให้กับประชาชน ที่อาศัยอยู่บนเกาะภูเก็ต ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564 มีผู้ที่ได้รับวัคซีน 1 เข็ม จำนวน 346,855 คน หรือ 63.3% ผู้ที่ได้รับวัคซีน 2 เข็ม จำนวน 165,439 คน หรือ 30.2% และจำนวนประชากรคงเหลือที่ยังไม่ได้รับวัคซีน เหลือเพียงจำนวน 119,732 คน

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์
นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

ส่วนการเตรียมพร้อมในจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการโดยประสานความร่วมมือ จากทุกภาคส่วน เพื่อเตรียมเปิดพื้นที่ รองรับนักท่องเที่ยว อาทิ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การดูแลรักษาความปลอดภัย โดยเฉพาะมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

พร้อมกันนี้ ยังมีการประเมินสถานประกอบการ เพื่อให้สัญลักษณ์ SHA และเมื่อบุคลากรของสถานประกอบการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม จะได้รับสัญลักษณ์ SHA+ ซึ่งป้จจุบัน มีสถานประกอบการ โรงแรมจำนวน 280 แห่ง ได้รับสัญลักษณ์ SHA+ แล้ว

การจัดเตรียมระบบความพร้อม ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวของภูเก็ต Phuket Sandbox ถือว่าเป็นแบบอย่างความร่วมมือ ที่มีการเตรียมความพร้อม อย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ก่อนการเดินทางเข้าประเทศ การเข้าพัก การท่องเที่ยวและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ จนถึงการเดินทางออกจากจังหวัด เพื่อเป็นต้นแบบให้จังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ต่อไป

ในส่วนของการเฝ้าระวังติดตาม จำนวนผู้ป่วยในจังหวัดภูเก็ต หากพบพบผู้ป่วยเกิน 13 รายต่อวัน อาจจะต้องพิจารณายกเลิกแผนการดำเนินงาน Phuket Sandbox

ภูเก็ต scaled e1623913095672

นพ.โอภาส กล่าวว่า แนวทางการดำเนินงาน Phuket Sandbox ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นี้ โดยมีเกณฑ์พิจารณา ดังนี้

1. ชาวต่างชาติต้องได้รับวัคซีนครบโดส อย่างน้อย 14 วันก่อนการเดินทาง และมีเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน

2. ต้องเป็นผู้เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงต่ำ กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ต้องมากับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนแล้ว

3. ต้องมีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผลไม่พบเชื้อไม่เกิน 72 ชั่วโมง และต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้ออีก 3 ครั้งในประเทศไทย ได้แก่วันที่เดินทางมาถึง วันที่ 7 และ 14 โดยโรงพยาบาลคู่สัญญา

4. ต้องเดินทางถึงที่พักด้วยรถโรงแรมและรับการตรวจเชื้อ ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องจนกว่าผลการตรวจไม่พบเชื้อ จึงจะอนุญาตให้ท่องเที่ยวภายในจังหวัดภูเก็ตได้ เมื่อครบ 14 วัน จึงจะสามารถเดินทางไปเที่ยวต่อยังจังหวัดอื่นๆ ได้

แนวทางดังกล่าว ถือเป็นต้นแบบการส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม และเป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการวิชาการของ กระทรวงสาธารณสุข กำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอ ศบค. เห็นชอบ

อ่านข่าวเพิ่มเติม