General

ดีเดย์! ขนส่งไฟเขียวเปิดให้ทำ ‘ใบขับขี่’ ทั่วประเทศ 21 มิ.ย.นี้

“ขนส่ง” เตรียมคลายล็อกเปิดให้ทำใบขับขี่ทุกสำนักขนส่งทั่วประเทศ 21 มิถุนายนเป็นต้นไป ชี้ให้สิทธิ์ผู้จองคิวคงค้างเดิมก่อนเป็นลำดับแรก

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดี กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในหลายพื้นที่ดีขึ้นตามลำดับ และ ศบค. ได้ผ่อนคลายให้ประชาชนกลับมาทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมได้มากขึ้นควบคู่กับมาตรการด้านสาธารณสุข กรมการขนส่งทางบก จึงผ่อนคลายการควบคุมการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ เพื่อให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

สำหรับสำนักงานขนส่ง ที่มีจำนวนการจองคิวล่วงหน้าจำนวนมาก จะให้บริการผู้จองคิวคงค้างเดิมก่อนเป็นลำดับแรก โดยผู้ที่เคยจองคิว ขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือกระบวนงานที่มีการอบรม ณ สำนักงานขนส่ง ที่ได้รับคิวระหว่างวันที่ 16 เมษายน 2564-18 มิถุนายน 2564 สามารถเข้าระบบจองคิวเพื่อเลือกวันและเวลาที่สะดวกในการเข้ารับบริการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

ขนส่ง

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถรายใหม่ รวมถึงการดำเนินการที่ต้องเข้าอบรมที่สำนักงานขนส่งซึ่งงดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นจึงจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยจองคิวมาก่อนเข้าระบบจองคิวได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

สำหรับผู้ที่ได้จองคิวและได้รับคิวตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป ให้เข้ารับบริการได้ตามวันและเวลาที่นัดหมายตามปกติ

พร้อมกันนี้ ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งติดตามและประเมินการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเป็นไปตามประกาศจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า การให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงานต้องดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มงวด และบริหารจำนวนการให้บริการประชาชนผ่านระบบการจองคิว ทำให้ไม่สามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพเหมือนในสภาวะปกติ กรมการขนส่งทางบกจึงได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิม สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยารองรับ ดังนี้ ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ หากเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

อ่านข่าวเพิ่มเติม