ดูหนังออนไลน์
Politics

ครม.ติดดาบ ‘ธนาคารออมสิน’ บริหารจัดการทรัพย์สินเอง เพื่อความคล่องตัว

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวงฯ ให้อำนาจ “ธนาคารออมสิน” บริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของธนาคารได้ เพิ่มความคล่องตัว และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันการเงินอื่น

นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ว่า ครม.อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารออมสิน พ.ศ.2547 เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการประกอบกิจการให้สินเชื่อของธนาคารออมสิน และหลักเกณฑ์การบริการจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคารเพื่อให้การดำเนินงานของธนาคารออมสินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐานเดียวกันกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น และสอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบัน โดยมีสาระสำคัญดังนี้

IMG 41689 20210513091819000000 scaled e1623752571736
นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

1. ยกเลิกหลักเกณฑ์ในการประกาศการประกอบกิจการหรือเลิกประกอบกิจการ อันพึงเป็นงานธนาคารที่จะกระทำ ณ สำนักงานใหญ่ สาขา หรือตัวแทน เนื่องจากปัจจุบัน ธนาคารออมสินได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบถึงบริการของธนาคารในแต่ละสาขาทั้ง 1,057 สาขาอยู่แล้ว และเป็นการลดขั้นตอนการดำเนินการที่ซ้ำซ้อน

2. กำหนดให้ธนาคารออมสิน มีอำนาจในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของธนาคารซึ่งได้มาจากการชำระหนี้ การประกันสินเชื่อ การเอาจำนองหลุด หรือการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ซึ่งจำนองหรือประกันการชำระหนี้ไว้แก่ธนาคารจากการขายทอดตลาด ด้วยวิธีการขาย จำหน่าย ให้เช่า เช่าซื้อ หรือวิธีอื่นที่ธนาคารพาณิชย์สามารถทำได้ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน จากเดิมที่ ให้อำนาจธนาคารออมสินบริหารจัดการสินทรัพย์ที่เป็นหลักประกันซึ่งตกเป็นของธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถรับโอนทรัพย์ชำระหนี้สำหรับทรัพย์ที่ไม่ได้เป็นหลักประกันได้เช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์อื่น

3. กำหนดให้ธนาคารออมสิน สามารถขายหรือโอนลูกหนี้สินเชื่อ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคารดังกล่าวได้ เพื่อให้ธนาคารมีเครื่องมือในการบริหารจัดการคุณภาพลูกหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากเดิม กฎหมายไม่ได้ให้อำนาจธนาคารในการขายหรือโอนลูกหนี้สินเชื่อเช่นเดียวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจแห่งอื่น

4. กำหนดให้ธนาคารออมสิน จะต้องขายอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคารภายใน 5 ปี นับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์นั้นตกเป็นของธนาคาร เว้นแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะอนุญาตขยายระยะเวลากินกว่านั้น และกำหนดให้จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวด้วยวิธีการขายทอดตลาด หรือโดยวิธีอื่นตามที่คณะกรรมการธนาคารเห็นสมควร เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่น จากเดิม กฎหมายไม่ได้บัญญัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคาร

5. บทเฉพาะกาล กำหนดให้ธนาคารออมสินจะต้องดำเนินการขออนุญาตขยายระยะเวลาการถือครองอสังหาริมทรัพย์ที่ตกเป็นของธนาคารครบ 5 ปี ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2565 ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ใช้บังคับ

อ่านข่าวเพิ่มเติม