ดูหนังออนไลน์
Politics

ครม.ไฟเขียวแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 15 มิถุนายน 2564 มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ-กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยตำแหน่งที่น่าสนใจ ประกอบด้วย

1. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย ตั้งแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้

  • นายอภิชาติ ดำรงไชย นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2563
  • นางปิยะดา ประเสริฐสม ผู้อำนวยการสำนัก [ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (ทันตแพทย์) ระดับสูง] สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ให้ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข) กรมอนามัย ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไป

2. เรื่องแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งตั้ง นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน แทนตำแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป และให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน

อ่านข่าวเพิ่มเติม