ดูหนังออนไลน์
COVID-19

สิ้นสุดการรอคอย! ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประกาศ ‘วัคซีนซิโนฟาร์ม’ เข็มละ 888 บาท

“หมอนิธิ” ประกาศ ข้อกำหนด วัคซีนซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 เฉพาะองค์กร ราคาเข็มละ 888 บาท รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียง

ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้โพสต์เฟซบุ๊ก “Nithi Mahanonda” แจ้งประกาศ ข้อกำหนดผู้ขอรับการจัดสรร “วัคซีนตัวเลือก” ซิโนฟาร์ม ระยะที่ 1 ดังนี้

วัคซีนซิโนฟาร์ม

1️. เป็นองค์กรนิติบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐ (สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ให้เป็นไปตามประกาศ ศบค. เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ข้อ 5) องค์กรการกุศล และหน่วยงานเอกชน โดยจะพิจารณาการจัดสรรในระยะที่ 1 ตามประเภทการดำเนินงานของหน่วยงาน (ความสำคัญด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ) ระดับความเสี่ยงของโอกาสในการแพร่เชื้อให้กับสังคม และระดับความเสี่ยงโควิดบนพื้นที่ ของทำเลที่ตั้งสถานประกอบการ

2️. องค์กร หน่วยงาน สามารถจัดสรรวัคซีนให้แก่กลุ่มบุคคล ที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และแรงงานต่างชาติ แต่ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีน และค่าบริการอื่น ๆ กับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ และห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า

ทั้งนี้ หากองค์กร หน่วยงานใด ฝ่าฝืนระเบียบ ตามข้อกำหนด ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จะดำเนินการปรับในอัตรา 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร

3️. องค์กร หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนตัวเลือก ยินดีร่วมช่วยเหลือสังคม ด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก จำนวน 10% ของจำนวนวัคซีนตัวเลือกที่ได้รับการจัดสรร จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้กับชุมชนผู้ด้อยโอกาส โดยรายละเอียด และขั้นตอนในเรื่องนี้ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

4️. องค์กร หน่วยงาน จะต้องประสานจัดหาโรงพยาบาล เพื่อรองรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก โดยโรงพยาบาลดังกล่าว จะต้องได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานพยาบาลให้บริการฉีดวัคซีนตัวเลือก กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อควบคุมมาตรฐานความปลอดภัย โดยค่าบริการฉีดวัคซีนนั้น สถานพยาบาล สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายได้กับ องค์กร หน่วยงานนั้นได้  แต่ห้ามเรียกเก็บจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดอัตราวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ราคาเข็มละ 888 บาท

*อัตราดังกล่าวรวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษาพร้อมประกันผลข้างเคียงที่อาจเกิดจากวัคซีนแล้ว แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์ที่ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงพยาบาลที่ทางองค์กร หน่วยงานติดต่อประสานเพื่อการบริการฉีดวัคซีน

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนในระยะที่สอง สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนตัวเลือกนี้ จะประกาศให้ทราบต่อไป หลังจากตรวจสอบระบบความปลอดภัย และการเชื่อมต่อข้อมูลกับสถานพยาบาลแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติม