COVID-19

ราชกิจจา ประกาศหลักเกณฑ์ ‘ค่าปรับ’ ไม่สวมหน้ากากอนามัย


ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศ หลักเกณฑ์เปรียบเทียบความผิด ไม่สวมหน้ากากอนามัย เสี่ยงทำโควิด-19 แพร่ระบาด ปรับตั้งแต่ 1,000 บาท ถึงไม่เกิน 2 หมื่นบาท

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศในวันที่ 7 มิถุนายน 2564 เรื่อง ออกประกาศระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบความผิด กรณีฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 โดยมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

หน้ากากอนามัย

มาตรา 51 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ระบุฐานความผิดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง ของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34(6) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่สั่งห้ามผู้ใดกระทำการ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยการไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ออกไป ระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท

อัตราค่าปรับที่กำหนดให้เปรียบเทียบ ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 1,000 บาท ครั้งที่ 2 มากกว่า 1,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป มากกว่า 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 20,000 บาท

ที่มา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/122/T_0004.PDF

อ่านข่าวเพิ่มเติม