ดูหนังออนไลน์
General

‘สำนักงานสมเด็จพระสังฆราช’ ออกประกาศเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 2564

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศ ที่ 2/2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2564

สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ออกประกาศ ที่ 2/2564 เรื่อง การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช พุทธศักราช 2564 ความว่า

เนื่องในมงคลสมัยคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะเวียนมาบรรจบในวันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 มีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน แสดงเจตจำนงจะเฝ้าถวายสักการะ และจัดกิจกรรมต่าง ๆ สนองพระเดชพระคุณเหมือนเช่นทุกปี

อย่างไรก็ตาม ด้วยสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แพร่ระบาด สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงประกาศแนวทางการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ดังต่อไปนี้

  1. งดการเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้เฝ้าถวายสักการะ
  2. งดการเข้าถวายเครื่องสักการะ และการลงนามถวายสักการะที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
  3. คณะสงฆ์ที่ประสงค์จะจัดกิจกรรมถวายพระกุศล สามารถดำเนินกิจกรรมสาธารณสงเคราะห์ ตามที่เคยปฏิบัติมา หรือมอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาทุกข์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด เพื่อสนองพระดำริได้ตามกำลังความสามารถของแต่ละวัด และ/หรือประชุมกันเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนาถวายพระกุศล ภายหลังจากการทำวัตรเย็นตามปรกติของแต่ละวัด ในวันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564
  4. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ประสงค์จะเฝ้าถวายสักการะหรือจัดกิจกรรมใด ๆ สามารถเปลี่ยนแนวทางไปเป็นการเข้าประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน เพื่อร่วมกันสนองพระดำริในการบรรเทาทุกข์ของผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาด ภายใต้มาตรการของทางราชการ แทนการเข้าเฝ้าและการจัดกิจกรรมอื่น

ทั้งนี้ ความทราบฝ่าพระบาทแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2564

อ่านข่าวเพิ่มเติม